scroll

Parapsychologie

1 Welkom!

Welkom bij de proefles van de opleiding Parapsychologie. Door het doen van deze proefles krijg je meer inzicht in wat je kunt verwachten van het studeren bij NTI. Wij vinden het belangrijk dat jij een weloverwogen studiekeuze maakt. In deze proefles duik je in de lesstof en zie je hoe het lesmateriaal eruitziet. Natuurlijk kunnen we in deze proefles maar een heel klein gedeelte van de lesstof behandelen, we hopen dan ook dat dit onderwerp je aanspreekt ;-). Tijdens het doornemen van de lesstof kun je je kennis gelijk testen met de mutiplechoicevragen! 

Succes met de proefles!

2 Proefles: Parapsychologie.

Proefles: Parapsychologie

Ontdek het onbekende met de cursus Parapsychologie!

Met deze proefles krijg je een indruk van de cursus Parapsychologie van het NTI. Je krijgt inzicht in de lesstof. Je kan ook alvast vragen maken en deze zelf controleren. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Heel veel succes en plezier met de proefles.

4 Telepathie

Inleiding
De meest voorkomende, bekendste en best gedocumenteerde paranormale verschijnselen zijn ongetwijfeld telepathie en helderziendheid. Telepathie houdt in: het overbrengen en/of ontvangen van gedachten en gevoelens van de ene mens naar de andere zonder gebruik te maken van gesproken of geschreven taal of van gebarentaal. Deze vorm van communicatie functioneert onafhankelijk van de afstand tussen zender en ontvanger. Onder helderziendheid wordt verstaan: het kunnen ‘waarnemen’ van mensen, dingen of gebeurtenissen zonder zintuiglijke prikkels van buitenaf. Telepathie en helderziendheid zijn nauw aan elkaar verwant. Ze worden in de parapsychologische literatuur dan ook vaak onder één noemer geplaatst, namelijk onder de term ESP. Dat is een afkorting van Extra Sensory Perception, wat buitenzintuiglijke waarneming betekent. In plaats van ESP gebruikt men ook wel de afkorting BZW (Buitenzintuiglijke waarneming). Ook de aanduidingen: PSI-verschijnselen en paragnosie (paranormaal kennen) kom je tegen. Het zijn allemaal aanduidingen voor dezelfde groep van paranormale verschijnselen. Hoewel telepathie en helderziendheid niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, kiezen we er toch voor om aan elk verschijnsel afzonderlijk een hoofdstuk te besteden, omdat er toch ook heel duidelijke verschillen te constateren zijn. Dit hoofdstuk gaat dus hoofdzakelijk over telepathie, het volgende vooral over helderziendheid.

4.1 Voorbeelden van telepathische ervaringen
In het dagelijks leven komt telepathie waarschijnlijk heel vaak voor. Bijna iedereen maakt weleens mee dat hij denkt: ‘Ik moet die of die toch eens bellen’ en kort daarop gaat de telefoon en blijkt die betreffende persoon aan de lijn te zijn. Ook gebeurt hetvaak dat men aan iets denkt en dat een ander juist op dat moment die gedachte uitspreekt zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is. Omdat dit soort ervaringen zo vaak voorkomt – het spreekwoord: ‘Als je over de duivel spreekt, trap je op zijn staart’ is niet zomaar ontstaan – is het zeer onwaarschijnlijk dat het altijd op toeval berust. Veel waarschijnlijker is hier sprake van telepathische communicatie. 

Men beschikt ook over een groot aantal goed gedocumenteerde beschrijvingen van telepathische communicatie. Er worden in deze paragraaf vier voorbeelden van telepathische communicatie gegeven, ontleend aan het boek Parapsychologische verschijnselen in het dagelijks leven van professor W.H.C. Tenhaeff. Professor Tenhaeff was in 1953 de eerste Nederlandse hoogleraar in de parapsychologie, verbonden aan de universiteit van Utrecht. Hij toetste als wetenschapsman de parapsychologische verschijnselen zeer kritisch en daarom worden zijn verslagen dan ook als uiterst betrouwbaar beschouwd.

4.2 Kenmerken van telepathie

In de geciteerde voorbeelden komt een aantal typische kenmerken van telepathische communicatie naar voren.
1. Er is altijd sprake van een zender die een boodschap doorgeeft aan iemand met wie hij een persoonlijke relatie heeft.
2. De inhoud van de boodschap heeft bijna altijd te maken met een noodsituatie waarin de zender verkeert.
3. De boodschap bevat meestal weinig woorden, maar wordt door de ontvanger zelf omgezet in zintuiglijke ervaringen zoals een beeld, een gevoel, een geur.
4. De zender is zich niet bewust van het feit dat hij een boodschap overseint; het lijkt erop dat de boodschap voortkomt uit het onderbewuste.
5. Voor de ontvanger komt de boodschap meestal volkomen onverwachts.
6. De ontvanger heeft vaak sterk de indruk de beelden echt te zien of een stem echt te horen.
Laten we deze kenmerken eens wat nader bekijken. Voor telepathische overdracht is het kennelijk heel belangrijk dat er sterke emoties in het spel zijn. Heel veel van de beschreven spontane gevallen in de parapsychologische literatuur betreffen crisissituaties. Een voorbeeld hiervan uit mijn eigen praktijk: Ik ben aan het lesgeven aan een klas hbo-studenten. Plotseling staat een studente op en zegt met een van angst vertrokken gezicht: ‘Ik moet onmiddellijk naar huis, want er is iets ernstigs met mijn moeder aan de hand.’ Thuiskomend treft ze haar moeder aan, liggend op de grond, halfzijdig verlamd als gevolg van een beroerte.

Men krijgt zo’n signaal meestal in het bewustzijn via het zien van een beeld, het horen van een stem, of het lijfelijk voelen van wat een geliefde persoon die in nood verkeert op dat moment doormaakt.
Waarschijnlijk ontvangt men de boodschap zuiver intuïtief en vertaalt men hem dan zelf in een beeld, een geluid of een gevoel, al komt het ook voor dat het bij een zuiver intuïtief weten blijft zonder die omzetting in een zintuiglijke gewaarwording. Een frappant voorbeeld van dat lijfelijk voelen:

Uitgezonden boodschapDe vierjarige Philippe Levuelle uit Marseille was na een ernstig auto-ongeluk van de dood gered door de chirurg dr. Tallreux via zes zware operaties. Na zijn operatie en redding bleef deze jongen kennelijk zozeer emotioneel verbonden met deze arts dat hij diverse keren hevige pijn voelde als er iets met dr. Tallreux aan de hand was.
Zo werd hij een keer snikkend uit zijn slaap wakker door een hevige pijn in zijn rechterschouder. Men kon voor die pijn geen enkele verklaring vinden. Omdat Philippe tijdens die pijnaanval steeds de naam van dr. Tallreux noemde, belden de ouders de arts op en toen bleek dat deze zijn rechterschouder had gekneusd en hevige pijn leed.

Dit betekent dat de term buitenzintuiglijke waarneming eigenlijk niet juist is. Op een of andere manier werken de zintuigen dus wel, maar niet op de normale wijze. 

Je zou kunnen zeggen dat elk zintuig ook een naar binnen gerichte werking kan hebben. Dit verschijnsel kennen we ook uit onze dromen. Als we dromen, zien we duidelijk allerlei mensen en dingen, soms zelfs in levendige kleuren; horen we allerlei geluiden; kunnen we ruiken, voelen en proeven, terwijl de naar buiten gekeerde werking van onze zintuigen is uitgeschakeld. Bij telepathie werken de zintuigen dus op eenzelfde manier als in de droom. Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat zeer veel telepathische overdracht juist plaatsvindt in de droom. Een voorbeeld hiervan, beschreven door dr. H. Bender uit Freiburg.

Een jonge vrouw droomt van een vriend die ze al lang niet meer heeft gezien. Ze ziet hem, in een trainingspak met een donkere bril op, een soort koffer tegen een hoogte opdragen. Ze hoort hem zeggen: 

“Als ik de kist maar over de berg krijg.”
Dan ziet ze hem met angst in zijn ogen naar beneden glijden en op een beboste terreininzinking terechtkomen. Bij navraag later blijkt deze vriend op het moment van haar droom in een zweefvliegtuig te hebben gevlogen. Een poging om over een berg heen te komen, mislukte en hij maakte een noodlanding op een bebost terrein.
Op het kritieke moment dacht hij: Als ik mijn kist maar over die berg krijg.
Op telepathische informatie in de droom komen we later in dit hoofdstuk nog uitvoeriger terug. Ook in dit voorbeeld zien we weer dat de zender – zelfs vrijwel letterlijk – een boodschap uitzendt, maar zich daarvan niet bewust is. 

Zowel het zenden als het ontvangen heeft plaats op het werkelijkheidsniveau dat niet toegankelijk is voor de bewuste geest, maar wel voor het metabewuste functioneren.
Dit is waarschijnlijk de reden dat telepathie zo moeilijk op te roepen en te beheersen is met wetenschappelijke experimenten. Er zijn talloze proeven gedaan in streng gecontroleerde laboratoriumsituaties, maar de meeste van die proeven leidden niet tot de conclusie dat telepathische communicatie onomstotelijk was bewezen. Wel verkreeg men hiermee soms sterke aanwijzingen dat er sprake was van telepathische communicatie. Een bekend voorbeeld van zo’n experiment, verricht met telepathie tijdens de droom, beschrijven de Amerikaanse droomonderzoekers Ullman en Krippner. Zij voerden dertien experimenten uit waarvan er negen slaagden (het zogenaamde Maimonidesonderzoek). Dit experiment verliep als volgt: 

Zodra men registreerde dat de proefpersoon zogenaamde remslaapverschijnselen vertoonde – rem is een afkorting van ‘rapid eye movement’ en geeft een slaapfase aan waarin men de meeste dromen heeft – probeerde een paranormaal begaafd persoon in een andere kamer telepathisch een beeld van een schilderij aan de slaper door te geven. Als de remperiode ophield, werd de proefpersoon gewekt en werd hem gevraagd wat hij had gedroomd. Negen keer bleek de proefpersoon droombeelden te hebben gehad die een merkwaardige overeenkomst vertoonden met de beelden van het betreffende schilderij.

ExperimentZo probeerde de zender bijvoorbeeld telepathisch een schilderij van Dali door te geven dat Christus voorstelt aan een tafel omringd door de twaalf apostelen met op de achtergrond een vissersboot op zee. De proefpersoon zag in zijn droom vissersbootjes waarin vissers bezig waren hun netten op te halen.

Proeven zoals die waren ontworpen aan de Duke University werden op vele universiteiten overal in de wereld herhaald om de wetenschappelijke waarde vast te stellen. Dit is een experiment in het Freiburg Instituut in Duitsland, dat onder leiding stond van de parapsycholoog dr. Hans Bender.

In Rusland is men al jarenlang intensief en kritisch bezig met wetenschappelijk onderzoek naar telepathie.

TelepathietestIn april 1977 is dr. Genadi Sergejev erin geslaagd telepathische signalen met een door hemzelf ontwikkeld registratieapparaat (bio-pelengator genaamd) in de hersenen van een ontvanger te registreren. De ontvanger bevond zich in een laboratorium te Moskou en de zender zat op een plaats daar tachtig kilometer vandaan. Dit experiment werd door andere onderzoekers met succes herhaald. Telepathie is dus wel degelijk wetenschappelijk bewezen.

Een typisch voorbeeld van een telepathietest waarin werd getracht beelden van tekeningen over te brengen. Dit zijn de resultaten van de proefnemingen die de Amerikaanse schrijver Upton Sinclair uitvoerde met zijn telepathisch zeer begaafde vrouw Mary. De linkertekening komt sterk overeen met de opdrachttekening van de wandelende man (rechts). Het commentaar van Mary luidt: ‘Rennende man, kan het niet tekenen.’

De middelste tekeningen vormen duidelijk een voltreffer. Het commentaar van 

Mary was dan ook ‘Feel secure’ (Ik ben er zeker van). De gelijkenis van de hulsttak met de horens van het rendier is opvallend genoeg om te stellen dat hier sprake is van een gedeeltelijk succes. Je zou je overigens kunnen afvragen wat de zin is van al die uitvoerig beschreven experimenten met telepathie in gekunstelde laboratoriumsituaties. De talloze goed gedocumenteerde beschrijvingen van spontane telepathische communicatie zijn overtuigend genoeg.

4.3 Hoe kan telepathie worden verklaard?

We bespreken twee verklaringsmodellen voor telepathie:
1. psychische energie;
2. het holistisch werkelijkheidsniveau.

Psychische energie als verklaringsmodel
In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat er psychische energie bestaat die door gedachten, emoties en wilsimpulsen wordt opgewekt en uitgezonden en te vergelijken is met een soort elektromagnetische energie. Telepathie zou dan zijn verklaring vinden in het feit dat de menselijke geest kan functioneren als zender en ontvanger via het uitzenden en opvangen van psychomagnetische golven. Ongeveer op dezelfde manier als een zender en ontvanger bij radio of televisie.

Deze veronderstelling werd in 1976 door de Russische fysioloog L.L. Vasiliev verworpen. Hij toonde aan dat telepathie ook plaatsvond in experimentele situaties waarin alle soorten elektromagnetische golven en velden waren geblokkeerd. Bovendien achtte hij het onmogelijk dat de relatief zwakke energetische stroom die het menselijk brein kan produceren in staat zou zijn duizenden kilometers verder nog te werken. Zijn betoog lijkt volkomen logisch en door velen werd het psychomagnetisch verklaringsmodel dan ook als onmogelijk van de hand gewezen. Toch is het interessant even stil te staan bij wat hier nu eigenlijk gebeurt: een parapsychologische verklaringshypothese wordt verworpen, omdat hij met de tot nu toe bekende natuurwetenschappelijke inzichten niet te verklaren is. 

Maar dat is nu juist net de reden waarom telepathie een parapsychologisch dus nog niet natuurwetenschappelijk te verklaren verschijnsel is. Het is volkomen ‘on’-parapsychologisch denken om een verklaringsmodel te verwerpen op natuurwetenschappelijke gronden!

Als men vele jaren geleden had beweerd dat het mogelijk is beelden in Amerika de lucht in te zenden die door een ruimtesatelliet worden opgevangen, naar de aarde worden teruggezonden en die dan overal ter wereld in een toestel kunnen worden opgevangen en gezien, had men die bewering waarschijnlijk als volkomen onmogelijk van de hand gewezen. Tegenwoordig beschouwen we dit verschijnsel als de gewoonste zaak van de wereld, ofschoon de meeste mensen er niet het flauwste benul van hebben hoe dit technisch in zijn werk gaat. Het feit dat mijn vriend in Curaçao mij kan bellen of mij een e-mail kan sturen, lijkt mij net zo wonderlijk als een telepathisch overgebrachte boodschap, omdat de techniek waarmee dat mogelijk gemaakt wordt, mij volkomen ontgaat (al zou ik daar natuurlijk achter kunnen komen). Wellicht ontgaat de ‘techniek’ van de telepathische berichtgeving nu nog de natuurwetenschap, maar wie weet wat men daarover in de toekomst nog zal ontdekken? We mogen dus het verklaringsmodel van de psychische energie niet zonder meer verwerpen. Het zou kunnen zijn dat psychomagnetisme werkt volgens wetmatigheden die natuurwetenschappelijk gezien nu nog ongerijmd lijken.

EmotiesVerder doordenkend over deze hypothese van het zenden en ontvangen van psychische energiestromen, is het in elk geval duidelijk dat de zender in dit proces heel anders functioneert dan de ontvanger. Bij telepathie wordt de energie door de zender vooral opgeroepen door sterke emoties. Er is geen sprake van gerichte wilsconcentratie, het zenden gebeurt zelfs onbewust. Bij de ontvanger spelen twee factoren een essentiële rol: hij is emotioneel gebonden aan de zender en hij ontvangt de boodschap via zijn intuïtie, dus via zijn zesde zintuig dat – zoals je nu weet – voornamelijk functioneert op het holistische werkelijkheidsniveau. 

Het lijkt erop dat de emotionele gebondenheid bij de ontvanger werkt als een soort ‘antenne’ die is afgestemd op de speciale ‘golflengte’ waarop het emotionele sein van de zender zit. Om dit nog duidelijker te krijgen kan een tweede verklaringsmodel als welkome aanvulling dienen.

Het holistisch werkelijkheidsniveau als verklaringsmodel
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat het bestaan van een holistisch werkelijkheidsniveau in feite al het stadium van een hypothese of veronderstelling voorbij is. Het is eigenlijk al natuurwetenschappelijk aangetoond. De eigenschappen en wetmatigheden van dat werkelijkheidsniveau zijn echter nog voor een groot gedeelte ongrijpbaar en onbekend. We vatten de in hoofdstuk 2 genoemde kenmerken nog even samen:

De verschijnselen op dit niveau zijn niet-materieel, althans niet in de zin die we in het normale werkelijkheidsniveau daaraan geven, dat wil zeggen: niet driedimensionaal (meetbare lengte, hoogte en diepte) en dus niet met de normale zintuigen waarneembaar. Ze zijn niet tijd- en ruimtegebonden en ze hangen harmonisch samen als in een kosmisch web. De mens heeft toegang tot dit werkelijkheidsniveau via een zesde zintuig dat voornamelijk functioneert via intuïtie en verbeeldingskracht.Het holistisch of kosmisch werkelijkheidsniveau zou je kunnen zien als een gigantisch reservoir van beschikbare informatie, een soort universele databank, geordend volgens ons nog onbekende systemen. Je zou het kunnen vergelijken met een enorme, hoogst geavanceerde computer met een oneindig aantal bestanden, waartoe je toegang kunt krijgen, als je weet op welke ‘toetsen’ je moet drukken. Telepathie zou binnen dit gegeven dan ongeveer als volgt werken:

De energiestroom die door sterke emoties wordt opgeroepen, komt als boodschap in het informatiereservoir van het holistisch werkelijkheidsniveau terecht; te vergelijken met een bestand in een computer. 

Deze informatie is in principe dus toegankelijk voor een ander. Degene die een telepathische boodschap opvangt, heeft die toegang door zijn emotionele verbondenheid met de zender en door een psychische bewustzijnstoestand die hem in staat stelt zijn zesde zintuig optimaal te gebruiken.
Trekken we de vergelijking met een computer nog even door, dan zou je kunnen zeggen dat de ontvanger onbewust, min of meer bij toeval op die ‘toetsen’ drukt die toegang geven tot het ‘bestand’ van de zender.
Zoals je met je pc op de ‘digitale snelweg’ kunt komen, zo kun je met je geest op de ‘kosmische snelweg’ komen. De kunstenaar en begaafde paragnost Ingo Swann gaat in zijn boek Buitenzintuiglijke waarneming natuurlijk uitvoerig in op de vraag hoe ons bewustzijn in staat is zich af te stemmen op de oneindige ‘tweede werkelijkheid’ zoals hij het holistisch werkelijkheidsniveau noemt. Hij gaat ervan uit dat ons diepere zelf functioneert volgens werkelijkheden die in harmonie zijn met de werking van de tweede werkelijkheid en er daardoor gemakkelijk mee in contact komt. Op de vraag waarom telepathische boodschappen dan toch zo zelden worden ontvangen, geeft hij het volgende antwoord:

Het lijkt erop dat de mens zo in elkaar zit dat er natuurlijke barrières bestaan tussen het bewustzijn en de enorme stroom van informatie uit de tweede werkelijkheid. Was dit niet het geval dan zou ons bewustzijn overspoeld worden, alsof het signalen zou ontvangen van duizenden radio’s en tv’s tegelijk. We kunnen ons niet voorstellen hoe wij zonder deze natuurlijke barrières zouden kunnen functioneren. Het overgrote deel van spontane ESP-ervaringen die het bewustzijn bereiken, heeft betrekking op iemand om wie men geeft. Dit zou erop kunnen wijzen dat de barrières die zich tussen de tweede werkelijkheid en het bewustzijn bevinden alleen die informatie doorlaten die voor de betreffende persoon belangrijk is. Dit alles wijst inderdaad op een aantal buitengewone functies; functies die wij allemaal bezitten in het diepere zelf, waarvan wij het wezen niet bewust kennen.

Conclusie: de beide besproken verklaringsmodellen zijn niet met elkaar in strijd; ze vullen elkaar juist aan en maken de werking van telepathie enigszins inzichtelijk, hoeveel onduidelijkheden er dan ook nog mogen blijven bestaan.

4.4 Barrières voor telepathisch contact

Zoals je zag, staat ons bewustzijn niet zonder meer open voor alle beschikbare informatie vanuit het holistische werkelijkheidsniveau, net zo min trouwens als voor alle informatiebronnen op het normale werkelijkheidsniveau. Je zou er stapelgek van worden. Stel je voor dat je de informatie over alle ellende in de wereld die in slechts één dikke krant vermeld staat, helder en levendig tot in de gruwelijkste details tot je bewustzijn zou laten doordringen, dan zou je volkomen van slag raken. Barrières hebben dus een nuttige functie.
Maar als je je wilt openstellen voor paranormale ervaringen moet je je bewust worden van deze barrières. Hierdoor verliezen ze hun automatische, ongewilde werking en kun je zelf beslissen of je een barrière handhaaft of opheft.Daarom gaan we nu nauwkeurig na hoe een telepathisch uitgezonden boodschap verloren kan gaan of althans een ontvanger niet kan bereiken. We doen dat aan de hand van een concreet voorbeeld.

Liesbeth is geëmigreerd naar Australië. Haar ouders, haar broers en zussen, haar vrienden met wie ze allemaal een hele warme band heeft, wonen in Nederland. Op een kwade dag hoort Liesbeth dat ze aan een ongeneeslijke vorm van kanker lijdt. Ze is daar uiteraard diep wanhopig door. Haar wanhoop over haar ziekte vormt een informatiebestand in het ‘kosmisch web’. In principe zouden haar familie en vrienden intuïtief deze informatie kunnen opvangen. Maar de intuïtie werkt op metabewust niveau en voordat een vaag intuïtief gevoel als heldere informatie in het bewustzijn kan doordringen, kan het alweer verdwenen zijn doordat de boodschap niet door de natuurlijke barrières heen kan dringen. Haar vader is een nuchter mens en gelooft gewoon niet in paranormale contactmogelijkheden. Daarmee sluit hij zich bij voorbaat af voor haar signalen. Haar moeder heeft een droom waarin Liesbeth een ongeluk krijgt. 

Zij verklaart haar droom als een vorm van verwerking van haar gevoelens van bezorgdheid om haar dochter en van haar verdriet over het feit dat haar kind zo onbereikbaar ver weg is. Een dag later is zij haar droom alweer vergeten. Haar broer is een drukbezet man die altijd bezig is met zaken doen. Hij functioneert vrijwel uitsluitend vanuit zijn linkerhersenhelft en is er absoluut niet op gericht intuïtieve signalen op te vangen. 
Haar oudste zus is erg onzeker van zichzelf, durft nauwelijks te vertrouwen op haar intuïtieve gevoelens en wimpelt vaag opkomende onrust over Liesbeth onmiddellijk weg met de gedachte dat het allemaal gewoon haar eigen op hol geslagen verbeelding is. Haar jongste zus plaatst haar eventueel opkomende intuïtieve beelden over Liesbeth automatisch in het rijtje ‘veelvuldige herinneringen’ aan haar. Haar vriendin, een meditatief ingesteld type die gewend is op haar intuïtie te vertrouwen en openstaat voor het geheim achter de dingen, vangt haar signaal op en weet op een gegeven moment zeker: het gaat niet goed met Liesbeth.

Uit dit voorbeeld blijkt dus dat ons zesde zintuig op onderbewust of liever gezegd, metabewust niveau de ter beschikking staande informatie niet in het bewustzijn kan laten doordringen door barrières als: ongeloof, herinneringen, voorgeprogrammeerde of vastgeroeste ideeën, fantasieën, rationele instelling en innerlijke onzekerheid.

We zijn nu op een belangrijk punt in deze cursus beland. De tot nu toe besproken verklaringsmodellen hebben we steeds als werkhypothesen, als veronderstellingen benaderd. We hebben gezien dat de verschillende verklaringsmodellen elkaar niet tegenspreken, maar elkaar juist aanvullen en als één samenhangend model kunnen worden gezien. Met dit model kunnen hypnose en telepathie redelijk inzichtelijk worden gemaakt. In de loop van deze cursus zal blijken dat ook veel andere paranormale verschijnselen in dit verklaringsmodel passen.

Dit geeft het model een hoge graad van waarschijnlijkheid. Bovendien wordt het ondersteund door moderne, nieuwe natuurwetenschappelijke inzichten, zoals in hoofdstuk 1 en 2 werd aangetoond.

Daarom gaan we er vanaf nu van uit dat dit model zo goed als bewezen is of in elk geval een zeer hoge waarschijnlijkheidsgraad heeft. Daarom zullen we het als basismodel hanteren in de rest van de cursus. We vatten daarom dit model nog even aanschouwelijk samen in onderstaand schema.

Toelichting bij het schema: paranormale informatie ligt dus opgeslagen in het holistisch informatiereservoir dat we voortaan met het begrip ‘kosmisch web’ zullen aanduiden. Via het zesde zintuig dat op metabewust niveau en vanuit de rechterhersenhelft functioneert, kan onder bepaalde voorwaarden een informatiebestand worden geselecteerd. Deze informatie kan alleen zuiver tot het bewustzijn doordringen en in taal of beelden worden weergegeven, als zij niet wordt belemmerd of vervormd door de barrières van de bewuste geest die vooral worden gehanteerd vanuit de linkerhersenhelft.

4.5 Droomtelepathie

Het is eigenlijk niet verwonderlijk dat zo veel telepathische berichten in de droom worden opgevangen. Veel natuurlijke barrières zijn tijdens de droom namelijk uitgeschakeld, zodat ons zesde zintuig veel vrijer kan functioneren. Het probleem bij veel mensen is alleen dat bij het ontwaken onmiddellijk de barrières weer gaan werken met als gevolg dat men ofwel zich de droom niet meer herinnert, ofwel de droombeelden wegredeneert, met eigen fantasie vervormt of niet serieus neemt. Veel mensen gaan er helaas als vanzelfsprekend van uit dat ‘dromen bedrog zijn’ en niet meer dan een grillig spel van onze fantasie. Vanuit die overtuiging ben je dan natuurlijk niet geneigd serieuze aandacht te schenken aan je dromen. Dat is heel jammer, want in werkelijkheid is de droom een schatkist met paranormale ervaringen. Vandaar dat we in deze cursus nog twee hoofdstukken zullen wijden aan de paranormale werkelijkheid van de droom.

De voor de hand liggende vraag is nu natuurlijk: hoe kun je weten of je droombeelden een telepathisch bericht inhouden? Met zekerheid kun je dat nooit weten. De meeste dromen zijn vervormde herinneringen aan ervaringen die je in waaktoestand hebt gehad en hebben de functie van verwerking van die ervaringen. Toch zijn er wel een paar kenmerken te noemen die het op zijn minst waarschijnlijk maken dat een droom telepathische informatie bevat. Als in je droom een geliefde persoon verschijnt die in nood verkeert of die je een duidelijke mededeling doet, is dat waarschijnlijk een telepathische boodschap. 

Droom telepathischAls je droom ongewoon helder was, geen gecompliceerd gebeuren bevatte, maar een losstaand gegeven weergaf dat je bij het ontwaken helder voor de geest staat en dat je niet loslaat, is de kans groot dat het een telepathische boodschap was. Hoe meer je jezelf oefent in het onthouden van je dromen en in het aanvoelen van de betekenis van je dromen, des te beter zul je intuïtief ook gaan aanvoelen of je een droom telepathisch moet duiden. Heel belangrijk daarbij is je manier van ontwaken. Als je je geest bij het wakker worden onmiddellijk laat vullen met praktische zaken: ‘Hoe laat is het?’ ‘Wat staat me vandaag allemaal te wachten?’ ‘Ik moet niet vergeten de vuilniszakken buiten te zetten’ enzovoort, zul je je in het algemeen weinig dromen herinneren, laat staan eventuele telepathische berichten in je bewustzijn meenemen. Probeer na het wakker worden altijd een minuut of vijf in een halve slaaptoestand even te doezelen, zodat de droombeelden de tijd krijgen over de bewustzijnsdrempel in je dagbewustzijn door te dringen.

4.6 Praktische toepassingen

Nu we enig inzicht hebben gekregen in hoe telepathische communicatie tot stand komt, zou je je kunnen afvragen of je er bewust gebruik van zou kunnen maken, of het zin heeft te proberen telepathisch boodschappen over te brengen of te ontvangen.

Het zenden
We hebben gezien dat spontaan optredende telepathische boodschappen vrijwel nooit bewust door de zender worden uitgezonden. Dat wil echter nog niet zeggen dat dat ook in principe onmogelijk is. Een belangrijke factor is in elk geval dat de zender emotioneel geladen is en een sterke emotionele binding

heeft met diegene aan wie hij iets wil doorseinen. Als je een boodschap wilt zenden naar iemand, spreek deze dan hardop voor jezelf uit en ‘illustreer’ je boodschap in je geest zo veel mogelijk met beelden. Haal je daarbij ook het beeld van de persoon die je wilt bereiken helder voor je geest. Daarna moet je proberen het helemaal los te laten, want als je er in je geest mee bezig blijft, bind je de energiestroom aan jezelf en belemmer je de omzetting ervan naar een bestand in het kosmisch web. Een bevorderende invloed bij het zenden kan zijn: een sterk geloof in de realiteit van je psychische kracht en een gevoel van verbondenheid met de oneindige energievelden in de kosmos.

Het ontvangen
Om berichten te kunnen ontvangen is geen techniek voorhanden. Er is alleen een juiste innerlijke houding voor nodig; een houding die zo min mogelijk barrières opwerpt tegen het opvangen van berichten uit het kosmisch web. Intuïtief leven, levendige verbeelding en visualiseringsvermogen, openstaan voor verwondering, dichtbij je diepere kern blijven, afgestemd zijn op subtiele indrukken, niet te sterk betrokken zijn bij materiële beslommeringen, zijn allemaal belangrijke aspecten van deze juiste houding.

Samenvatting
Een telepathische boodschap heeft de volgende kenmerken: Er is een zender die meestal onbewust vanuit een emotioneel aansprekende situatie een in ‘beelden’ verpakte boodschap stuurt naar een dierbare. Voor de ontvanger komt de boodschap onverwachts; hij heeft de indruk de beelden echt te zien of de boodschap echt te horen. Het verklaringsmodel voor telepathie is: De psychische energie van de zender vormt een energiebestand in het kosmisch web. Iemand die emotioneel verbonden is met de zender kan via zijn zesde zintuig toegang krijgen tot dit bestand. De werking van het zesde zintuig kan worden belemmerd door barrières als ongeloof, herinneringen, vastgeroeste ideeën, fantasieën, rationele instelling en onzekerheid.

Aanbevolen literatuur
Bosga, D.J. ‘De schouwende mens’, Ankh-Hermes, Deventer 1985. 
Ramoudt, E., ‘Mens zonder grens’, BRT, Brussel 1986. 
Swann, I., ‘Buitenzintuiglijke waarneming natuurlijk’, Ankh-Hermes, Deventer 1989. 
Tenhaeff, W.H.C., ‘Inleiding tot de parapsychologie’, Bijleveld, Utrecht 1974.
Tenhaeff, W.H.C., ‘Parapsychologische verschijnselen in het dagelijks leven’, De Haan, Zeist 1964.

Oefeningen
Je bent nu een week of vier met deze cursus bezig en als het goed is, doe je elke dag een aantal oefeningen. De tot nu toe opgegeven oefeningen zijn er allemaal op gericht langzaamaan je innerlijke houding zodanig te veranderen dat: 
- je gemakkelijker je linker- en rechterhersenhelft kunt laten samenwerken;
- je leert je zesde zintuig te gebruiken; 
- je steeds gevoeliger wordt voor de signalen die je via je zesde zintuig opvangt, met andere woorden: de barrières die dit verhinderen leert beheersen.

Het kan heel goed zijn dat je het gevoel hebt nog weinig vorderingen te hebben gemaakt. Misschien ben je daar een beetje ontmoedigd door en denk je dat je misschien wel geen aanleg hebt om paranormaal te functioneren.
Je zit dan op een kritiek punt en ik wil je daarom graag een hart onder de riem steken. Bedenk goed dat Aken en Keulen niet op één dag zijn gebouwd. De levenshouding en de vaardigheden die voorwaarden zijn om paranormale ervaringen te kunnen opdoen, kun je je niet even in een paar weken eigen maken. Trek daar rustig op zijn minst een aantal maanden voor uit. Blijf gewoon elke dag een rustig moment zoeken waarin je je kunt ontspannen en een aantal oefeningen kunt doen. Je zult dan bemerken dat je heel langzaam vooruitgaat, dat alles steeds soepeler en gemakkelijker begint te gaan. 

Als je te veel op direct resultaat bent gericht, bereik je precies het tegenovergestelde als waarnaar je streeft. In plaats van ontspannen en dichtbij jezelf te zijn, kom je dan in een gespannen, prestatiegerichte toestand. Zo duw je dan je gewenste doel steeds verder van je af. Het is dus echt een kwestie van geduldig volhouden.De oefeningen die we in deze en de volgende hoofdstukken zullen geven, zijn weliswaar direct gericht op het oproepen van paranormale ervaringen, maar houd daarbij steeds goed voor ogen dat het niets uitmaakt als het niet direct lukt. Laat je daardoor niet ontmoedigen. Ga gewoon rustig door, probeer het elke keer opnieuw zonder gespannen verwachtingen, er komt dan op een onverwacht moment vroeg of laat zeker resultaat. 
Je moet je dus ook niet beperken tot de oefeningen die je opkrijgt in het hoofdstuk dat je hebt bestudeerd, maar ook steeds oefeningen uit vorige hoofdstukken blijven doen. Maak daaruit een persoonlijke selectie. Kies die oefeningen uit, die je prettig vindt en die je goed afgaan, zodat je oefenprogramma een steeds persoonlijker karakter krijgt. Wellicht ga je ook eigen variaties daarop bedenken en dat is alleen maar toe te juichen. Maar blijf oefenen, want ook op paranormaal gebied geldt: alleen oefening baart kunst.

1. Oefening in telepathisch zenden naar een geliefde persoon
Deze oefening kun je het best doen, als je sterk naar iemand verlangt of om een of andere reden emotioneel bij een ander betrokken bent. Zorg ervoor dat het rustig en stil om je heen is. Ga in een gemakkelijke stoel zitten en doe een ontspanningsoefening. Als je diep ontspannen bent, roep je het beeld op van degene aan wie je een boodschap wilt zenden. Haal die persoon zo concreet en levendig mogelijk voor de geest en zend in gedachten je warme, liefdevolle gevoelens naar hem of haar uit.
Zeg dan hardop: ‘Ik wil zo graag dat je me opbelt.’ Visualiseer dan helder en gedetailleerd waar die persoon is, hoe hij of zij de telefoon pakt en jouw nummer intoetst. Herhaal dit nog een keer en probeer deze oproep daarna uit je geest los te laten. Pak een boek, of ga iets doen wat je aandacht afleidt. Als de betreffende persoon je na een aantal uren niet heeft gebeld, zou je hem of haar zelf kunnen bellen en vragen of hij of zij de impuls heeft gehad je te bellen, maar daar om een of andere reden niet toe gekomen is.

Het zou immers kunnen dat er te veel barrières waren bij die ander waardoor hij of zij je signaal wel vaag heeft opgevangen, maar niet in zijn of haar bewustzijn als telepathische boodschap heeft herkend. Misschien heeft hij of zij op dat moment wel even heel sterk aan je gedacht. Je zou dan wel weten dat je poging tot zenden was gelukt. Je kans van slagen is natuurlijk groter naarmate de persoon tot wie je je richt meer kenmerken vertoont van de in dit hoofdstuk beschreven juiste levenshouding.

2. Oefening in het zenden naar een persoon die je op afstand ziet. (Dit is eigenlijk een combinatie van telepathisch zenden en hypnotiseren.) Als je ergens buiten zit, bijvoorbeeld op een terrasje, op een bank in een park of in een geparkeerde auto en je ziet in de verte iemand iets doen wat je gevaarlijk vindt of wat je zou willen doen ophouden, concentreer dan al je aandacht op die persoon en zeg hardop welke gedragsverandering je van die persoon verwacht. Visualiseer daarbij ook weer zo helder mogelijk de gewenste handeling. Bijvoorbeeld: je ziet een jongentje stenen gooien naar eenden in een vijver. Je zegt dan heel indringend: ‘Jongen, ik wil dat je daarmee ophoudt.’ en je visualiseert dat hij de stenen op de grond gooit en wegrent. Op deze oefening kun je zelf allerlei variaties bedenken.

3. Oefening in droomtelepathie. Je gaat zitten of liggen bij iemand die slaapt. Je kijkt een tijdje aandachtig en liefdevol naar de slaper. Dan laat je een emotioneel aansprekende fantasie in jezelf opkomen over iets wat je samen met de slaper doet, bijvoorbeeld een roeitocht maken, aan een danswedstrijd deelnemen enzovoort. Stel je die activiteit zo levendig mogelijk voor alsof je het echt samen beleeft. Doe dit gedurende ten minste een minuut of tien. Maak daarna de slaper wakker en vraag wat hij of zij heeft gedroomd. Soms kan het zijn dat de dromer maar enkele losse beelden heeft opgepakt of min of meer in symbolen het gegeven heeft gedroomd, maar dat is natuurlijk al verrassend genoeg. 

4. Oefeningen in het telepathisch ontvangen. Zoals we zagen, berust het ontvangen van een telepathische boodschap niet op een bepaalde techniek. Het is dus ook niet zo zinvol om daarin technisch te oefenen. Wel belangrijk is het om oefeningen te doen om je de juiste grondhouding eigen te maken. Daarvoor volgen hier enkele suggesties.

- Maak het je tot gewoonte om zo nu en dan de automatische vanzelfsprekendheid waarmee je in je dagelijks leven de dingen en gebeurtenissen waarneemt en accepteert eens te doorbreken. Hiermee oefen je je in een houding van verwondering en geestelijke flexibiliteit. Bekijk bijvoorbeeld je huiskamer eens vanuit de ogen van iemand die hem voor het eerst betreedt. Laat je hele vertrouwde omgeving als nieuw op je afkomen. Of probeer, liggend in een ontspannen houding met je ogen dicht, eens te vergeten hoe je eruitziet, voel als het ware je armen en je benen voor het eerst en verwonder je over elke beweging die je ermee kunt maken, zoals een baby zich vol overgave kan bezighouden met naar het eigen handje te kijken. Op dit thema kun je eindeloos variëren:
- Sta jezelf zo nu en dan eens toe om heerlijk te dagdromen en geef de beelden die op je netvlies verschijnen alle ruimte. Bekijk ze rustig met liefdevolle en geïnteresseerde aandacht.
- Breek zo nu en dan eens door de sleur van het dagelijks leven en doe eens iets heel anders dan je gewend bent.
- Ga eens lekker met verf of klei kliederen en zomaar genieten van de vormen en kleuren die onder je handen ontstaan zonder je te laten remmen door de idee dat je per se iets moois moet maken.
- Daarnaast kun je natuurlijk vanuit een ontspannen houding allerlei raadspelletjes doen, alleen of met een partner. Bijvoorbeeld raden wie er belt; raden naar wat een ander denkt of voelt; proberen te raden wat een ander, onzichtbaar voor jou op een blad papier heeft getekend of geschreven. Als je een spelletje met dobbelstenen doet, steeds raden wat je zult gooien. Enzovoort. Die raadspelletjes lijken misschien een beetje onnozel, maar ze hebben toch zeker een nuttige functie. Ze kunnen je helpen om je vrijer te maken in het gewoon maar durven te raden, om naar je intuïtie te leren luisteren en erop te durven vertrouwen en om jezelf eraan te wennen op een andere manier signalen op te vangen dan op de gewone manier via je zintuigen.

- Maak het je ook tot gewoonte je dromen zo veel mogelijk te onthouden en ze serieus te nemen. Als je het gevoel hebt dat een droom telepathische informatie zou kunnen bevatten, schrijf hem dan op in een droomdagboek en vermeld daarbij natuurlijk de datum.

Opgaven

Meerkeuzevragen
1. Welke uitspraak is juist: I, II of III?
 I. ESP is een andere aanduiding voor telepathie en BZW is een andere aanduiding voor helderziendheid 
 II. ESP en BZW zijn allebei aanduidingen voor telepathie en helderziendheid
 III. ESP staat voor helderziendheid, BZW staat voor telepathie

 A. Alleen I is juist
 B. Alleen II is juist
 C. Alleen III is juist
 D. Alle drie zijn juist

2. Is de volgende bewering waar of niet waar? Een telepathisch signaal kan de vorm hebben van woorden, beelden of gevoelens.
 A. Waar
 B. Niet waar

3. Om een telepathische boodschap te kunnen opvangen, is een juiste innerlijke houding nodig. Welke van de hieronder genoemde aspecten zijn dat?
A. Holistische levenshouding
B. Ontspannen toestand 
C. Kritische instelling

4. Welke uitspraak is juist of zijn alle uitspraken juist? De informatie die ligt opgeslagen in het kosmisch web is alleen toegankelijk:
 A. Via ons zesde zintuig.
 B. Vanuit het metabewustzijn.
 C. Als we de belemmerende barrières weten uit te schakelen.
 D. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist.

Open vragen
5. Waarom kunnen telepathische ervaringen in het dagelijks leven niet aan het toeval worden toegeschreven?

6. Waarom is telepathie zo moeilijk op te roepen en te beheersen via laboratoriumexperimenten?

7. Welke gedachtefout zit in de volgende stelling verborgen? Telepathische overdracht kan niet verklaard worden door psychomagnetische energie, want de energiestroom die door een gedachte of emotie wordt opgewekt, is veel te zwak om grote afstanden te kunnen overbruggen.

8. Wat wordt bedoeld met de zogenaamde remslaap?

9. Hoe is het te verklaren dat veel telepathische overdracht plaatsvindt in de droom?

10. Noem twee voor jezelf herkenbare barrières die het zuiver doorkomen van informatie uit het kosmisch web belemmeren.

Antwoorden  

1. B (ESP is een afkorting van het Engelse Extra Sensory Perception. BZW is een afkorting van buitenzintuiglijke waarneming. Ze hebben dezelfde betekenis.)

2. A

3. A en B

4. D

5. Omdat ze te vaak voorkomen om toeval te kunnen zijn.

6. Omdat zenden en ontvangen plaatsvindt op het werkelijkheidsniveau dat ontoegankelijk is voor de bewuste geest.

7. Psychische energie is niet gebonden aan de natuurwetten van tijd en ruimte.

8. Een slaapfase waarin men de meeste dromen heeft.

9. Omdat veel belemmerende barrières zijn uitgeschakeld.

10. Vraag naar eigen ervaringen; geen standaardantwoord.

Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt elke dag starten met de cursus Parapsychologie dus zet vandaag nog de eerste stap!

8 redenen om bij het NTI te studeren

 1. Erkende opleidingen, gewaardeerd in het bedrijfsleven
 2. Deskundige begeleiding door ervaren docenten
 3. Voordelig lesgeld
 4. Flexibel studeren
 5. Studeren met veel persoonlijk contact
 6. Modern studeren via onze online leeromgeving
 7. Persoonlijke studiebegeleiding van een mentor
 8. Studeren op kosten van de werkgever en/of de fiscus

3 Studeren bij NTI

FlexibelStuderen® doe je bij NTI

Boekenwurmen, nachtbrakers, ochtendmensen, carrièretijgers; iedereen is anders en iedereen studeert anders. Met FlexibelStuderen® van NTI studeer jij op een manier die echt bij jou past. Start met jouw opleiding wanneer je wilt. Bepaal zelf waar en wanneer je studeert in een online leeromgeving en met echte studieboeken. Zo kun jij een opleiding goed combineren met een drukke baan, hobby’s en gezinsleven. FlexibelStuderen® doe je bij NTI.

Studietools

Bij NTI gebruik je, afhankelijk van je opleiding, verschillende studietools. Zo ga je aan de slag in de online leeromgeving, gebruik je jouw Mijn NTI en werk je met studieboeken.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt. Onze adviseurs staan voor je klaar!

Persoonlijk studieadvies    Start een chat

Daarom FlexibelStuderen®:

 1. Erkende opleidingen, bekende naam
 2. Studeren met veel persoonlijk contact
 3. Voordelig studeren, transparant over kosten
 4. Studeren op jouw moment en jouw manier
 5. Overal studeren met onze online leeromgeving
 6. Persoonlijke begeleiding door mentoren en ervaren docenten
 7. Werkgevers zijn snel overtuigd

Direct inschrijven

Wat is jouw volgende stap?

We denken graag verder met je mee! Het starten van een studie is spannend en roept misschien nog wel meer vragen op. Maar wist je dat iets nieuws leren ook bijdraagt aan je levensgeluk? Je verder ontwikkelen is bovendien goed voor je zelfvertrouwen en je hebt natuurlijk aan de eettafel weer iets te vertellen ;-)

Klaar om te beginnen?

Schrijf je nu in

Heb je na het doen van deze proefles nog vragen? Of zijn er dingen waar je over twijfelt? Onze studieadviseurs geven je geheel vrijblijvend een persoonlijk studieadvies en beantwoorden al je vragen.

5 Ervaringen

Wat vinden onze eigen studenten van hun opleiding?

Bij NTI streven we naar kwalitatief goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is. En wie kan dit beter beoordelen dan onze eigen studenten?

Chantal, 47 jaar

5star reviews

"Dit is mijn 2de studie bij de NTI en ik ben nog steeds enthousiast! Er is veel verbeterd vergeleken met mijn eerste studie en het is heel duidelijk wat je wanneer moet doen. Verder heb je veel vrijheid om zelf je tempo te bepalen en is de leerstof duidelijk aangegeven in de meeste boeken. Ik kan studeren bij de NTI van harte aanbevelen!" 

Rick

5star reviews

"Prima opleiding! Het niveau is niet te moeilijk, je kunt er lekker snel doorheen werken. Ik vind de stages die erbij horen erg leuk.. zo leer je direct in de praktijk. Over het NTI zelf, ik zou ze zeker aanraden. Contact verloopt netjes en snel, bij vragen regelen ze vrijwel direct alles voor je. Top!" 

Irene

4star.png

"Een goede ervaring over het algemeen. Het thuis studeren bevalt me erg goed en ik vind het prettig dat ik de vrijheid heb om mijn studie zo in te delen zoals het voor mij goed uitkomt."

Barbara de Loor

Vakopleiding Gewichtsconsulent

Studieadvies

studieadvies chat pop upHeb je een vraag of wil je studieadvies? Onze studieadviseurs zijn nu bereikbaar via de chat.

Start een chat