Inschrijfvoorwaarden HBO klassikaal deeltijd (Associate degree, Bachelor)

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor de klassikale opleidingen van Hogeschool NTI.

Indien u een opleiding gaat volgen die eigendom is van Hogeschool NCOI, waarbij de onderwijsdiensten worden geleverd door NTI, zijn ook de inschrijfvoorwaarden van NTI van toepassing op uw inschrijving.

Voor de niet-klassikale HBO Bacheloropleidingen, Masteropleidingen, HBO Associate-opleidingen, HBO Bachelor Voltijd, HBO Programma’s, korte hbo programma’s, opleidingen van NTI MBO-College, NTI cursussen, vak- en/of beroepsopleidingen gelden andere voorwaarden. Deze treft u aan in de betreffende studiegids of op onze website www.nti.nl. Op de website vindt u altijd de meest actuele inschrijfvoorwaarden die te allen tijde gelden voor de door u gekozen opleiding.

NTI is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze inschrijfvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

1. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en Hogeschool NTI, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘NTI’). De studieovereenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van NTI (de inschrijving) en de bevestiging daarvan door NTI”. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lesdagen, tentamens en overige toetsing.

De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. NTI gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. NTI draagt zorg voor de planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, tentamens en andere vormen van toetsing.

Met de Onderwijs- en examenregeling (OER) informeert NTI u over alle specifieke informatie over het onderwijs en de examinering van de opleiding waarvoor u de studieovereenkomst aangaat. De OER vindt u in de online leeromgeving.

2. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een klassikale HBO Bacheloropleiding of een klassikale HBO Associate-opleiding van Hogeschool NTI gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website en/of in de betreffende studiegids van NTI. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra NTI uw inschrijving heeft ontvangen en NTI de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail; als de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging per post of e-mail plaats.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Makkelijker is het om gebruik te maken van het formulier voor ontbinding/herroeping. U kunt dit formulier opvragen bij de Klantenservice van NTI of downloaden via de link www.nti.nl/herroepingsrecht. Daarna heeft u nog 14 dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van NTI een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen.

Na afloop van de bedenktijd (herroepingsrecht) geldt de volgende annuleringsregeling:

a. bij annulering tot twee maanden voor startdatum bent u 10 % van het overeengekomen les- en examengeld verschuldigd met een minimum van € 50,-;
b. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor startdatum bent u 25% van het overeengekomen les- en examengeld verschuldigd met een minimum van € 50,-;
d. bij annulering korter dan één maand voor startdatum bent u 50% van het overeengekomen les- en examengeld verschuldigd met een minimum van € 50,-;
e. bij annulering minder dan twee weken voor startdatum bent u het volledige, overeengekomen les- en examengeld verschuldigd.
f. na een definitieve doorgang van de klassikale opleiding is tevens bij annulering het volledige, overeengekomen les- en examengeld verschuldigd.

3. Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding, of Associate-opleiding gelden wettelijke toelatingseisen. U dient in het bezit te zijn van een van de volgende diploma’s: HAVO-diploma, VWO-diploma of MBO-diploma (niveau 4). Voor een beperkt aantal opleidingen gelden nadere toelatingseisen. Zie hiervoor de website. U dient uw vooropleiding aan te geven op het inschrijfformulier. Bovendien dient u een kopie van het behaalde diploma of getuigschrift aan NTI te zenden. Voor HBO Bachelor- of HBO Associate-opleidingen geldt dat wanneer u niet beschikt over een van de bovengenoemde diploma’s en u 21 jaar of ouder bent, u de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan een toelatingstoets. Met een voldoende voor deze door NTI afgenomen toets bent u toelaatbaar tot een HBO Bachelor- of HBO Associate-opleiding bij NTI.

Om een opleiding bij NTI te kunnen volgen, wordt u geacht de Nederlandse taal minimaal op niveau B1 te beheersen.

Om de opleiding te kunnen doorlopen en online colleges (webinars/e-colleges) te kunnen volgen, dient u te beschikken over een computer met internettoegang.

4. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld vindt u op de website van NTI. Het les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:

  • Automatische termijnbetaling per maand of per studiejaar. U dient op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer te vermelden, waarna maandelijks of per studiejaar automatisch het les- en examengeld van uw rekening wordt afgeschreven. Het inschrijfgeld wordt met de eerste termijn afgeschreven.
  • Niet-automatische termijnbetaling per maand of per studiejaar. U ontvangt acceptgiro’s waarmee u maandelijks of per studiejaar het verschuldigde les- en examengeld overmaakt. Bij betaling in termijnen per acceptgiro wordt eenmalig een bedrag van € 3,- bankkosten in rekening gebracht. Deze bankkosten worden toegevoegd aan het eerste termijnbedrag.
  • Betaling via IDEAL per maand of per studiejaar.

NTI garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij anders vermeld. Het examengeld wordt apart vermeld op de inschrijfbevestiging.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. NTI zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is NTI gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal NTI het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan NTI de toezending van nieuwe studiematerialen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien NTI een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen les- en examengeld van het lopende studiejaar, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake les- en examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. NTI is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening.

5. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. De beoordelingstermijn van eventuel nog afgelegde toetsen dient binnen de studieduur te vallen.

NTI biedt u de mogelijkheid zonder extra kosten langer gebruik te maken van de studiebegeleiding en service van NTI.
U krijgt de mogelijkheid om uw vierjarige bacheloropleiding na betaling van alle termijnfacturen jaarlijks kosteloos te verlengen tot een maximale studietijd van zes jaar. Uw tweejarige Associate-opleiding kunt u, na betaling van alle termijnfacturen, jaarlijks kosteloos verlengen tot een maximale studietijd van vier jaar. In deze kosteloze verlenging vinden er geen klassikale lessen meer plaats.

De kosteloze verlenging van uw studieovereenkomst tot de genoemde maximale totale studieduur dient u zelf, tot uiterlijk veertien dagen voor de einddatum van uw studieovereenkomst, aan te vragen via de online leeromgeving van NTI. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de klantenservice van NTI.

Na het verlopen van de kosteloze verlenging komt u in enkele gevallen in aanmerking voor het bijkopen van extra studietijd. U dient hiervoor een aanvraag in bij uw mentoren. Studietijd mag in maximaal vier keer bijgekocht worden, tot een maximum van 12 maanden. Elke aanvraag dient opnieuw ingediend te worden bij uw mentor, waarbij NTI de aanvraag mag weigeren.

Indien tijdens de verlenging van uw studieovereenkomst de inschrijving voor een (bepaalde versie van een) opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode van uw recht op begeleiding, toetsingsmogelijkheden en huiswerkcorrectie. NTI zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

6. Uitvoering van het onderwijs

Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst door NTI. Het kan voorkomen dat er sprake is van onder- of overinschrijving. Dit betekent dat er te weinig of juist teveel studenten zijn ingeschreven om op verantwoorde, didactische wijze klassikaal onderwijs te verzorgen. NTI kan u in dit geval aanbieden het onderwijs op een alternatieve locatie of via afstandsonderwijs te volgen.

Indien de klassikale opleiding van uw keuze niet van start gaat en u het door NTI aangeboden alternatief niet aanvaardt, heeft u het recht de studieovereenkomst kosteloos te ontbinden of later in te stromen. Ontbinding dient schriftelijk per mail plaats te vinden of aangetekend per post.

Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet NTI er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal NTI studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. Het college of de praktijkbijeenkomst zal dan opnieuw worden ingepland. Incidentele uitval van een docent of college geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden.

In enkele gevallen wordt deelname aan colleges verplicht gesteld. Het rooster geeft u hier meer informatie over.

7. Tussentijdse beëindiging

Bij NTI schrijft u zich in voor het volledige programma van de opleiding. Het studiejaar start twee weken voor het eerste college op de startdatum en is gelijk voor alle studenten die staan ingeschreven in dezelfde klas onafhankelijk van de inschrijfdatum. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk per mail plaats te vinden of aangetekend per post.

Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde les- en examengeld over het lopende studiejaar verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen en examens hebt deelgenomen.

Bij tussentijdse opzegging bent u geen les- en examengeld verschuldigd over studiejaren die volgen op het lopende studiejaar. Een studiejaar is telkens een periode van twaalf maanden, te beginnen vanaf de startdatum van de opleiding zoals vastgelegd in de bevestiging van de overeenkomst.

Indien u de overeenkomst wilt opzeggen met ingang van het volgende studiejaar, dan dient u dit uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het lopende studiejaar (van twaalf maanden) aan te geven. Dit biedt NTI de mogelijkheid haar planning hierop aan te passen. Indien de opzegging korter dan twee maanden voor aanvang van een komend studiejaar aan NTI is verzonden, dan wordt dat studiejaar als lopend studiejaar aangemerkt. Bij de vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum aangemerkt. Indien u per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail.

Indien u de opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan colleges en tentamens. NTI adviseert u daarom bij tussentijdse opzegging twee maanden voor het eind van het lopende studiejaar als ingangsdatum te nemen. Dit biedt u de mogelijkheid om gedurende het lopende studiejaar nog aan het onderwijs en de tentamens deel te nemen.

De tussentijdse opzegging is pas officieel als u van NTI een bevestiging hebt ontvangen. Les- en examengeld dat vooruitbetaald is over studiejaren die volgen op het lopende studiejaar, zal worden terugbetaald onder aftrek van eventueel toegekende kortingen.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

8. Verzendkosten

De verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van NTI. Alle postzendingen aan NTI en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd.

9. Lesmateriaal

Het lesmateriaal inclusief softwarepakketten van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij NTI (voor zover van toepassing).

10. Exameninformatie

Aan uw opleiding zijn allerlei verplichte toetsen verbonden. Voor deze verplichte toetsen ontvangt u studiepunten. Deze formele toetsen kunnen ook voorwaardelijk zijn om bepaalde studiepunten voor andere modules te kunnen behalen. Voorbeelden van toetsen zijn tentamens en (tentamen)opdrachten. Aanwezigheid bij praktijkbijeenkomsten is verplicht. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) vindt u alle informatie over de toetsing. De toetsen maken integraal deel uit van de opleiding. Het examengeld verbonden aan deze toetsing maakt onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding. Op het rekeningoverzicht in de bevestigingsmail wordt het examengeld per studiejaar gespecificeerd. De hoogte van het examengeld hangt af van het aantal toetsen in de opleiding en de in de opleiding gehanteerde toetsvormen. Indien u zakt voor een toets, wordt het examengeld voor herkansing in rekening gebracht op het moment dat u zich voor de herkansing aanmeldt. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding voor de toetsen. Het niet deelnemen aan de toetsing of tussentijdse opzegging van uw opleiding bij NTI resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld. Indien u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, kan NTI u het recht tot het maken van toetsen ontzeggen.

De examendata en -gelden voor interne tentamens worden door het examenbureau van NTI vastgesteld. Voor meer informatie over de regeling van de interne tentamens wordt verwezen naar de OER van NTI. De examendata en -gelden voor de externe tentamens worden door de betreffende exameninstantie vastgesteld.

Wanneer in uw opleiding colleges worden aangeboden (geen toetsmoment), dan geldt dat u in het lesgeld heeft betaald voor het deelnemen aan het college. Aan het inhalen van een gemist college of het opnieuw volgen van een college zijn kosten verbonden. Deze vindt u op Mijn NTI.

11. Klantenservice en mentorenteam

NTI doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. NTI zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u via Mijn NTI een klacht indienen in het klachtensysteem.

Tevens hebt u via Mijn NTI de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aan te passen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct aanpassen van uw persoonlijke gegevens berust te allen tijde bij u. NTI draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonlijke gegevens.

Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding zijn de klantenservice en het mentorenteam telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door NTI binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door NTI per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van NTI.

12. Geschillen

Bij geschillen kan zowel u als NTI een bindend advies vragen bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Voordat u een geschil aanhangig maakt, moet u eerst de volledige klachtenprocedure hebben doorlopen (zie artikel 11) en moet de afhandeling daarvan niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing. U moet het geschil binnen drie maanden na afhandeling voorleggen aan De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie vraagt voor de behandeling van een geschil een financiële bijdrage.

Als NTI aan u laat weten een geschil voor te leggen aan De Geschillencommissie, dan hebt u vijf weken de tijd om aan NTI te laten weten dat u daarmee al dan niet akkoord gaat. Indien u niet reageert, kan NTI het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie of aan de rechter. Wanneer u niet akkoord gaat binnen de genoemde termijn, kan NTI het geschil alleen voorleggen aan de rechter.

13. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover NTI toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van NTI beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

14. Wet bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de (klanten)administratie. Deze administratie staat geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder het meldingsnummer m1329153. NTI zal uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over de opleidingen van NTI of daaraan gerelateerde informatie. NTI verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan NTI laten weten.

15. Schorsing

Het College van Bestuur van NTI behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

16. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door NTI worden gewijzigd. NTI zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van NTI.

[versie september 2017]