Rechten gespiegeld
scroll

HBO Bachelor Rechten Klassikaal

1 Welkom!

Welkom bij de proefles van de opleiding HBO Bachelor Rechten Klassikaal. Door het doen van deze proefles krijg je meer inzicht in wat je kunt verwachten van het studeren bij NTI. Wij vinden het belangrijk dat jij een weloverwogen studiekeuze maakt. In deze proefles duik je in de lesstof en zie je hoe het lesmateriaal eruit ziet. Natuurlijk kunnen we in deze proefles maar een heel klein gedeelte van de lesstof behandelen, we hopen dan ook dat dit onderwerp je aanspreekt ;-). Tijdens het doornemen van de lesstof kun je je kennis gelijk testen met de mutiple choice vragen! 

Succes met de proefles!

2 Proefles: HBO Bachelor Rechten Klassikaal

HBO Bachelor Rechten Klassikaal

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de hbo-opleiding Rechten Klassikaal van Hogeschool NTI. Met deze proefles krijg je een goede indruk van de opleiding en van Hogeschool NTI.

Klassikaal studeren bij Hogeschool NTI

Vind jij het fijn om net een beetje extra begeleiding te krijgen tijdens je studie? Dan is een klassikale opleiding perfect voor jou! Je studeert flexibel in kleine groepen. Een klassikale opleiding is perfect te combineren met je drukke baan en/of gezinsleven. Je krijgt 1 of 2 keer per maand les van de beste vakdocenten op een locatie bij jou in de buurt.

Succes en vooral veel plezier met de proefles!

HBO Studieadvies


Proefles: Huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Casus Bob en Ilse

"Bob en Ilse wonen 3 jaar samen in het huis van Bob (hij heeft deze woning 10 jaar geleden gekocht). Als zij hun eerste kindje verwachten vragen zij zich af of het voor de baby niet beter is als ze gaan trouwen. Op het gemeentehuis horen ze ook nog van de mogelijkheid van een geregistreerd partnerschap. Bob heeft een eigen huis met een hypotheek en een auto ter waarde van € 12.000,-. Ilse heeft vooral spaargeld, een bedrag van € 14.000,-. Het liefst zouden ze gewoon blijven samenwonen, maar als het nu goed is voor hun kindje willen ze wel trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Bob heeft zogezegd een eigen huis en een eigen bedrijf in het verhandelen van computersoftware. Spelen deze aspecten nog een rol bij de keuze?"

Tegenwoordig is het huwelijk al lang niet meer de enige samenleefvorm waaruit mensen kunnen kiezen. Naast het huwelijk is een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract mogelijk. Het is maar net wat je precies onderling wilt regelen. De keuze voor een huwelijk wordt doorgaans mede gemaakt uit symbolische overwegingen: het bezegelen van de liefde tussen 2 personen. Naast symbolische overwegingen spelen ook (financieel-) juridische en familierechtelijke motieven een rol bij de beslissing om al dan niet een huwelijk aan te gaan. Voordat een keuze tussen de drie samenlevingsvormen kan worden gemaakt is het van belang te weten wat de gevolgen zijn van het aangaan van een huwelijk en geregistreerd partnerschap en het sluiten van een samenlevingsovereenkomst.

Huwelijk

De gevolgen van een huwelijk zijn het meest vergaand. Zo zorgt het allereerst voor een gemeenschap van alle goederen en schulden. Indien dit niet gewenst is, is het mogelijk om hier van af te wijken door bij een notaris huwelijkse voorwaarden op te stellen. Hierin verschillende variaties mogelijk: zoals zogenaamde 'koude uitsluiting', dat wil zeggen het uitsluiten van iedere vorm van gemeenschappelijke goederen of schulden, of een beperkte gemeenschap, dat wil zeggen dat er bepaalde aangewezen goederen buiten de gemeenschap worden gelaten, zoals bijvoorbeeld een huis, bedrijf of erfstuk.

Een ander belangrijk gevolg van een huwelijk is de familierechtelijke relatie van de man ten opzichte van kinderen. De man wordt namelijk automatisch juridisch ouder van een kind dat tijdens het huwelijk wordt geboren. Juridisch ouderschap zorgt voor het recht op omgang, een onderhoudsplicht ten opzichte van een kind, het bepaalt de nationaliteit en de positie van het erfrecht (kind is wettelijk erfgenaam van zijn juridische ouders). Daarnaast ontstaat na de geboorte tevens gezamenlijk gezag van de ouders ten opzichte van een kind. Gezag houdt in dat de ouders recht heeft om een kind te verzorgen en op te voeden, mogelijke bezittingen te beheren en het kind mag vertegenwoordigen in rechte. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat gezaghebbende ouders de schoolkeuze bepalen en (mee)beslissen over medische ingrepen. Indien een kind buiten het huwelijk wordt geboren is alleen de moeder automatisch de juridische ouder van het kind en heeft alleen zij het gezag.

Ten slotte is een juridisch gevolg van een huwelijk dat het wettelijk erfrecht op de echtgenoot/echtgenote en de eventuele kinderen van toepassing is. Er hoeft derhalve geen testament te worden opgesteld.

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is ontstaan toen het huwelijk nog niet openstond voor homo's en lesbiennes; men wilde hun toch een mogelijkheid bieden om een door de overheid erkende relatievorm aan te gaan. Sinds 2001 is het echter ook voor homo's en lesbiennes mogelijk om in het huwelijk te treden. Een geregistreerd partnerschap heeft veel overeenkomsten met een huwelijk. Zo ontstaat er een gemeenschap van goederen tussen de partners en is er de mogelijkheid van het opstellen van partnerschapsvoorwaarden door een notaris. Het belangrijkste verschil is dat de mannelijke partner niet automatisch de juridische vader wordt van een kind dat tijdens een geregistreerd partnerschap wordt geboren. Hij heeft wel automatisch het gezag over het kindje. Indien de man wel de juridisch ouder van het kindje wil worden, zal hij het kindje moeten erkennen. Dit kan door het afleggen van een verklaring ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand die hiervan een akte opmaakt. De man heeft wel toestemming van de moeder van het kind nodig.

Samenlevingscontract

De laatste samenleefvorm is de het sluiten van een samenlevingscontract. Dit is een overeenkomst tussen de partners waarin afspraken kunnen worden opgenomen over de kosten van de huishouding, over de gemeenschappelijke inboedel en de pensioenrechten. Daarnaast kan er in een samenlevingscontract een zogenaamd verblijvingsbeding worden opgenomen. Dit regelt dat gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een partner automatisch van de andere partner worden (bijvoorbeeld de gezamenlijke woning).

Het is niet mogelijk om in een samenlevingscontract de positie ten opzichte van kinderen te regelen. Indien de man juridisch ouder van een kind wil worden, dan zal hij het kind moeten erkennen. Gezag kan na erkenning worden aangevraagd door middel van het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank waarin wordt verzocht om het gezamenlijk gezag in te schrijven in de openbare registers. Erfrechtelijke gevolgen in geval van overlijden kunnen de partners vastleggen in een testament.

Wijze van beëindiging

Een laatste belangrijk verschil tussen de samenleefvormen is de manier van eindigen ervan. Als je snel van elkaar af wilt kunnen, is het samenlevingscontract de beste optie. Er zijn geen wettelijke regelingen die betrekking hebben op het einde van een samenlevingscontract. Gewoon spullen verdelen, afspraken maken over het gebruik/eigendom van het huis en je bent wel zo ongeveer klaar.

Dat ligt anders bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Bij een ontbinden (eindigen) van een huwelijk (een echtscheiding) is in bijna alle gevallen tussenkomst van de rechter noodzakelijk. Indien voor of tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren, zijn ouders sinds 2009 verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin afspraken worden gemaakt over onder meer de alimentatie, de omgangsregeling en de verdeling van de zorg- en opvoedtaken. Daarnaast moet er tijdens de echtscheidingsprocedure afspraken worden gemaakt over partneralimentatie, de verdeling van de gemeenschappelijke goederen en schulden, het gebruik van de echtelijke woning en de verdeling van de opgebouwde pensioenrechten. In het geval van een geregistreerd partnerschap is ontbinding alleen mogelijk zonder tussenkomst van de rechter als de partners het eens zijn over de beëindiging en er geen kinderen zijn geboren voor of tijdens het geregistreerd partnerschap. In alle andere gevallen verloopt de beëindiging hetzelfde als bij een echtscheiding.

Conclusie

De keuze voor een samenleefvorm kan afhangen van de reden voor de samenleefvorm, van hetgeen je met elkaar wilt afspreken en hoever je hierin wilt gaan. Het feit of je wel of geen kinderen hebt dan wel zou willen krijgen kan een belangrijke rol spelen of de situatie dat een van de partners een eigen bedrijf heeft of eigen vermogen. Ten slotte zou, ook al denk je hier misschien liever niet over na, de wijze van beëindigen een rol kunnen spelen voor de keuze van de juiste samenleefvorm.


Opdrachten

Algemene vragen

Maak bij de beantwoording van de volgende vragen gebruik van betrouwbare bronnen zoals literatuur, wettenbundel en betrouwbare websites.

 1. Een manier van een man juridisch ouder te worden van zijn kinderen buiten het huwelijk om is erkenning. Zijn er nog meer manieren om juridisch ouderschap te verkrijgen?

 2. Is een ex-partner ook verplicht tot het betalen van partner- en kinderalimentatie indien er geen sprake is geweest van een huwelijk en zo ja wat is de duur van de alimentatie?

Casus Bob en Ilse

 1. Lees de casus over Bob en Ilse (nogmaals) door. Welke samenleefvorm zou je hen adviseren en waarom? Motiveer je antwoord en bespreek hierin alle drie de samenleefvormen en de mate van geschiktheid hiervan voor Bob en Ilse.

 2. Maakt het voor je advies nog uit als Bob en Ilse geen kinderen hebben en ook niet van plan zijn deze op korte termijn te krijgen?

Antwoorden

Algemene vragen

 1. In art. 1:199 BW staan de situaties beschreven wanneer de man de juridische vader is van een kind. Naast de erkenning of geboorte van een kind tijdens een huwelijk zijn 2 andere opties: adoptie en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

 2. De ex-partner is alleen verplicht tot het betalen van partnertalimentatie als er sprake is geweest van een huwelijk. De duur hangt af van de duur van het huwelijk en de aanwezigheid van kinderen. Na een huwelijk dat korter dan 5 jaar heeft geduurd en kinderloos is gebleven is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Na een huwelijk dat langer dan 5 jaar heeft geduurd of indien er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren (duur van het huwelijk is dan niet relevant) kan de rechter een maximale termijn van 12 jaar opleggen. Overigens kunnen ex-partners afwijkende afspraken maken in een alimentatieovereenkomst.(art. 1: 157 en 1: 158 BW)

  Een ex-partner is altijd verplicht tot het betalen van kinderalimentatie voor kinderen van wie hij juridisch ouder is (er is derhalve geen onderhoudsplicht bij stiefkinderen!). Er geldt een onderhoudsplicht in de kosten van verzorging en opvoeding tot de leeftijd van 18 jaar (art. 1:404 BW). Daarna geldt een aanvullende onderhoudsplicht in de kosten van levensonderhoud en studie tot de leeftijd van 21 jaar (art. 1:395a BW).

Casus

 1. Samenlevingscontract: Als Bob en Ilse hiervoor zouden kiezen, zouden zij hierin afspraken kunnen maken aangaande de kosten van de huishouding, eventuele pensioenrechten, gezamenlijke inboedel, etc. Het spaargeld van Ilse blijft van haar en het huis en auto blijft van Bob. Als het hun wens is om dit gescheiden te houden is dit een goede optie. Bob zal hun kindje wel moeten erkennen indien hij juridisch ouder wil worden en daarna zullen hij en Ilse gezamenlijk gezag moeten aanvragen bij de rechtbank. Mochten zij erfrechtelijk nog een en ander willen afspreken dan is het opstellen van een testament bij de notaris een goed idee.

  Huwelijk: Indien Bob en Ilse kiezen voor een huwelijk dan is het ouderschap met betrekking tot hun kindje en het gezag gelijk geregeld. Ook zijn zij elkaars wettelijke erfgenaam. In principe zijn al hun bezittingen en schulden gemeenschappelijk (in casu het huis, de auto, het bedrijf van Bob en het spaargeld van Ilse). Indien zij hiervan willen afwijken kunnen zij voorafgaande aan hun huwelijk huwelijkse voorwaarden laten opmaken bij een notaris. Wellicht dat het verstandig is om het bedrijfje van Bob buiten de gemeenschap te laten. In geval van faillissement kan in dat geval geen aanspraak worden gemaakt op de huwelijksgemeenschap.

  Geregistreerd partnerschap: Indien Bob en Ilse kiezen voor een geregistreerd partnerschap dan geldt voor het overgrote deel zoals ook bij een huwelijk. Het enige belangrijke verschil is dat Bob hun kindje wel zal moeten erkennen indien hij de juridisch ouder van hun kindje wil worden. Gezag is wel direct geregeld.

 2. Indien Bob en Ilse elkaars wettelijke erfgenaam zouden willen worden is het wellicht verstandig om een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. Of als zij graag hun bezittingen en schulden gemeenschappelijk willen maken. Voor de rest is er eigenlijk geen juridische reden om een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te moeten gaan. In een samenlevingscontract kunnen zij een hoop afspreken en is het bijvoorbeeld ook mogelijk om te zijner tijd aanspraak te maken op een partnerpensioen (indien je het samenlevingscontract bij de notaris laat opstellen).

Hoe studeer je bij het NTI?

Dankzij het nieuwe studeren bepaal je zelf waar en wanneer je studeert. Het nieuwe studeren is de ideale combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. De onderstaande video laat je het nieuwe studeren zien.


Ontdek onze nieuwe online leeromgeving


Ervaringen van studenten

Hogeschool NTI heeft al veel studenten geholpen bij het afronden van hun opleiding. Een kleine greep uit de ervaringen van onze huidige studenten. 

testimonialCarieke Pol
“Studeren bij het NTI past precies bij mij. Je hebt zelfdiscipline en doorzettingsvermogen nodig, dat wel. Maar als je dat in huis hebt kun je voor de rest vertrouwen op het vakmanschap van het NTI.”

Kaylin Verhulst-Boesten
“Ik vind het zeer prettig om bij het NTI te studeren. De studiestof is duidelijk omschreven en ik kan in mijn eigen tempo werken. Als ik een periode minder tijd heb, studeer ik wat minder en andersom. De praktijkdagen zijn een aanvulling op de leerstof, hier oefen je ook goed met de geleerde theorie. Zeker een aanrader!”

Sebastiaan Dalen
“Ik loop nu tegen het eind van mijn studie en ik moet zeggen dat het mij erg goed bevallen is. Het studieprogramma is prima te doen als je er voldoende aandacht aan geeft. De combinatie studie/werk is mij erg meegevallen. Het is voor mij de perfecte manier van leren. Ik zou het anderen zeker aanbevelen.”


Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt twee keer in het jaar starten met HBO Bachelor Rechten Klassikaal, bekijk de opleidingspagina voor meer informatie.

Voordelen van een klassikale opleiding bij Hogeschool NTI

 1. Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkende opleidingen
 2. Flexibel studeren met 1 of 2 keer college per maand
 3. Perfect te combineren met een baan en/of een gezin
 4. Contact met studiegenoten
 5. Alles binnen handbereik met de online leeromgeving
 6. Intensieve begeleiding van de beste vakdocenten
 7. Gratis studieverlenging. Je betaalt 3 jaar lesgeld, maar je kunt 6 jaar over je studie doen.

Neem gerust contact met ons op, als je nog vragen hebt. Succes met het kiezen van je studie!

3 Studeren bij NTI

FlexibelStuderen® doe je bij NTI

Boekenwurmen, nachtbrakers, ochtendmensen, carrièretijgers; iedereen is anders en iedereen studeert anders. Met FlexibelStuderen® van NTI studeer jij op een manier die echt bij jou past. Start met jouw opleiding wanneer je wilt. Bepaal zelf waar en wanneer je studeert in een online leeromgeving en met echte studieboeken. Zo kun jij een opleiding goed combineren met een drukke baan, hobby’s en gezinsleven. FlexibelStuderen® doe je bij NTI.

Studietools

Bij NTI gebruik je, afhankelijk van je opleiding, verschillende studietools. Zo ga je aan de slag in de online leeromgeving, gebruik je jouw Mijn NTI en werk je met studieboeken.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt. Onze adviseurs staan voor je klaar!

Persoonlijk studieadvies    Start een chat

Daarom FlexibelStuderen®:

 1. Erkende opleidingen, bekende naam
 2. Studeren met veel persoonlijk contact
 3. Voordelig studeren, transparant over kosten
 4. Studeren op jouw moment en jouw manier
 5. Overal studeren met onze online leeromgeving
 6. Persoonlijke begeleiding door mentoren en ervaren docenten
 7. Werkgevers zijn snel overtuigd

Direct inschrijven

Wat is jouw volgende stap?

We denken graag verder met je mee! Het starten van een studie is spannend en roept misschien nog wel meer vragen op. Maar wist je dat iets nieuws leren ook bijdraagt aan je levensgeluk? Je verder ontwikkelen is bovendien goed voor je zelfvertrouwen en je hebt natuurlijk aan de eettafel weer iets te vertellen ;-)

Klaar om te beginnen?

Schrijf je nu in

Heb je na het doen van deze proefles nog vragen? Of zijn er dingen waar je over twijfelt? Onze studieadviseurs geven je geheel vrijblijvend een persoonlijk studieadvies en beantwoorden al je vragen.

5 Ervaringen

Wat vinden onze eigen studenten van hun opleiding?

Bij NTI streven we naar kwalitatief goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is. En wie kan dit beter beoordelen dan onze eigen studenten?

Chantal, 47 jaar

5star reviews

"Dit is mijn 2de studie bij de NTI en ik ben nog steeds enthousiast! Er is veel verbeterd vergeleken met mijn eerste studie en het is heel duidelijk wat je wanneer moet doen. Verder heb je veel vrijheid om zelf je tempo te bepalen en is de leerstof duidelijk aangegeven in de meeste boeken. Ik kan studeren bij de NTI van harte aanbevelen!" 

Rick

5star reviews

"Prima opleiding! Het niveau is niet te moeilijk, je kunt er lekker snel doorheen werken. Ik vind de stages die erbij horen erg leuk.. zo leer je direct in de praktijk. Over het NTI zelf, ik zou ze zeker aanraden. Contact verloopt netjes en snel, bij vragen regelen ze vrijwel direct alles voor je. Top!" 

Irene

4star.png

"Een goede ervaring over het algemeen. Het thuis studeren bevalt me erg goed en ik vind het prettig dat ik de vrijheid heb om mijn studie zo in te delen zoals het voor mij goed uitkomt."

Barbara de Loor

Vakopleiding Gewichtsconsulent

Studieadvies

studieadvies chat pop upHeb je een vraag of wil je studieadvies? Onze studieadviseurs zijn nu bereikbaar via de chat.

Start een chat