scroll

HBO Bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) Klassikaal

1 Welkom!

Welkom bij de proefles van de opleiding HBO Bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) Klassikaal. Door het doen van deze proefles krijg je meer inzicht in wat je kunt verwachten van het studeren bij NTI. Wij vinden het belangrijk dat jij een weloverwogen studiekeuze maakt. In deze proefles duik je in de lesstof en zie je hoe het lesmateriaal eruit ziet. Natuurlijk kunnen we in deze proefles maar een heel klein gedeelte van de lesstof behandelen, we hopen dan ook dat dit onderwerp je aanspreekt ;-). Tijdens het doornemen van de lesstof kun je je kennis gelijk testen met de mutiple choice vragen! 

Succes met de proefles!

2 Proefles: HBO Bachelor SJD Klassikaal

HBO Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) Klassikaal

Leuk dat je geïnteresseerd bent in de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) Klassikaal van Hogeschool NTI. We geven je met deze proefles zicht in de opleiding.

Klassikaal studeren bij Hogeschool NTI
Vind jij het fijn om net een beetje extra begeleiding te krijgen tijdens je studie? Dan past een klassikale opleiding perfect voor jou! Je studeert flexibel in kleine groepen. De klassikale opleiding is perfect te combineren met je drukke baan en/of gezinsleven. Je krijgt 1 of 2 keer per maand les van de beste vakdocenten op een locatie bij jou in de buurt.

HBO Studieadvies


De probleemanalyse: het aanmeld- en intakegesprek

Inleiding

Hoe, wanneer en waar mensen zich kunnen aanmelden en een intake krijgen, verschilt per organisatie. Zo zijn er organisaties die dit door aparte werkers laten verzorgen, meestal zijn dit dan medewerkers met een juridische achtergrond. Soms is aanmelding en intake dan één gesprek, maar het komt ook voor dat de aanmelding eigenlijk al een verkorte screening is om te kijken of de cliënt in aanmerking komt voor hulp of om zelfs al te kunnen bepalen of er sprake is van een problematische schuldsituatie. Er zijn ook organisaties waar de schuldhulpverl ener de hulpverlening van aanmelding tot afsluiting behandelt. Bij de methodiek SHV is het belangrijk dat in ieder geval de intakefase door de schuldhulpverlener zelf gebeurt, omdat deze fase cruciaal is voor het verdere verloop van de hulpverlening.

sociaal maatschappelijk dienstverleningOm een intakegesprek te voeren is er een prachtige handleiding met de titel Wegen en overwegen van Margat Scholte en Peter van Splunteren (1999). Deze geeft in stappen een helder beeld hoe je een intakegesprek kunt voeren. Een groot deel van de aanmeld- en intakefase SHV gebeurt dan ook volgens deze handleiding, echter bij schuldhulpverlening zijn er ook specifieke stappen nodig die je niet kunt vinden in het intakemodel van Scholte en Van Splunteren. We zeggen in een aparte paragraaf vast wat over het intakemodel schuldhulpverlening en in dit handboek is er een apart deel over opgenomen. Zie verder ook de stappen van het methodisch werken achter in het boek.

De hieronder beschreven aanmeld- en intakeprocedure is een voorbeeld van hoe het zou kunnen en naar mijn idee een zo ideaal mogelijke situatieschets. Houd er rekening mee dat er in de praktijk zeker ten aanzien van schuldhulpverlening vele varianten zijn.

Het aanmeldingsgesprek

Het is belangrijk dat mensen weten waar ze terechtkunnen en hoe zij zich kunnen aanmelden. Hierover zal de organisatie zich moeten buigen in afstemming met de kernpartners. Ook zal het duidelijk moeten zijn wat je doet met mensen die je krijgt doorverwezen van andere organisaties. Krijgt iemand die is doorverwezen bijvoorbeeld voorrang op iemand die zichzelf aanmeldt? Er bestaan samenwerkingsverbanden (kernpartners) waarin dit het geval is. Zo krijgt iemand die klant is bij de sociale dienst voorrang én meer gesprekken omdat er voor hem extra wordt betaald.
Dit betekent dat je moet nadenken over hoe eventuele wachtlijsten aan te leggen en of je hier melding van maakt aan mensen die zich aanmelden. Het kan voorkomen dat sommige groepen meer gesprekken kunnen krijgen dan andere. Ook hier geldt dat wie betaalt doorslaggevend is voor hoe de hulpverlening eruitziet.
Het is goed dat je, voordat je ergens gaat werken, jezelf afvraagt wat je hiervan vindt. De methodiek SHV zegt niets over het al of niet voorrang geven en het aantal gesprekken dat gevoerd mag worden.


Bij de aanmelding komt het volgende aan bod:

 • opleiding sociaal juridische dienstverleningDe aanmelder geeft in een telefonisch of in een persoonlijk aanmeldgesprek kort een schets van de financiële problemen. Het is slim als de werker die de aanmelding verzorgt, meteen op het aanmeldformulier aangeeft of er sprake is van een crisis of niet en dat dan zo snel mogelijk gekeken wordt wat hiermee gedaan kan worden. Tegelijkertijd wordt hiermee een soort screening gemaakt of de aanmelder op het juiste adres is. Verder worden de normale personaliagegevens opgenomen, die vaak weer in een geautomatiseerd systeem worden verwerkt. Het kan voorkomen dat de aanmelder geen of slecht Nederlands spreekt. Veel hulpverleningsorganisaties kunnen hiervoor een beroep doen op een telefonische of persoonlijke tolk.
 • De aanmelder krijgt in een persoonlijk aanmeldgesprek een folder mee waarin staat vermeld wat hij van de hulp kan verwachten en binnen hoeveel tijd hij wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Ook staat in de folder vermeld hoe een financiële administratie eruit kan zien. Verder krijgt hij een 'inventarisatieformulier financiën' mee. Op dit formulier moet de aanmelder zijn inkomsten, uitgaven en schulden invullen. Samen met zijn fmanciële administratie dient hij dit formulier bij het intakegesprek. mee te nemen. Als het aanmeldgesprek telefonisch is, dan worden de folder en het 'inventarisatieformulier financiën' naar de aanmelder toe gezonden.

Crisis
Mocht er crisis zijn, onderneem dan actie. Belangrijk is dat de organisatie waar jij werkt helder beleid heeft voor wat zij onder een crisis verstaat zodat je niet steeds zelf hoeft af te vragen wanneer je wel of niet in actie moet komen. Daarbij ben je dan ook gedekt door je organisatie en kun je achteraf niet worden teruggefloten omdat je te snel handelde. Over het algemeen is het zo dat onder een crisis wordt verstaan: een cliënt die binnen enkele dagen of weken zijn huis wordt uitgezet, zijn water, gas en licht worden afgesloten of de inboedel wordt geveild. Neem dan contact op met de schuldeisers en probeer een aantal weken respijt te krijgen zodat je de tijd hebt overzicht in de financiën te krijgen.

financiele administratie

De financiële administratie
Voordat je overgaat tot de intake, zullen eerst alle financiële papieren geordend moeten zijn. Het is weinig zinvol om in een intakegesprek naar allerlei informatie te vragen terwijl de cliënt hiervoor niet de juiste papieren heeft of deze liggen nog in allerlei laden of zijn simpelweg in de loop der tijd in de prullenbak verdwenen. In de folder dient al te staan dat de hulp niet eerder start dan dat de financiële papieren op orde zijn. Maak de cliënt duidelijk dat een arts ook niet eerder opereert dan dat hij de status van de patiënt op orde heeft of de notaris niet eerder die acte opmaakt voordat hij alle gegevens heeft. Cliënten denken vaak dat eenmaal bij de hulpverlening aangemeld, de hulp is gestart. Wat zij dan vaak ook meteen bij de schuldeisers laten weten. De gedachte van de cliënt is vaak dat hoe eerder schuldeisers weten dat zij hulp bij hun schulden hebben, des te groter de kans is dat zij even niets van zich laten horen.

Als jij als schuldhulpverlener de taak hebt zelf met de cliënt de financiële papieren te ordenen, doe dit dan altijd tijdens een huisbezoek. Zoals al eerder aangegeven geeft je dit een hoop informatie. Er zijn gemeenten die een aparte dienst hebben die zich enkel bezighoudt met het begeleiden van cliënten bij het ordenen van de financiële administratie. Vaak gaat het om vrijwilligers die de cliënt ook nog enige tijd bijstaan om hun financiële papieren op orde te houden. Probeer tijdens het aanmeldgesprek in te schatten hoe ernstig het fmanciële problemen is, hoeveel fmanciële administratie er zou moeten zijn en of de cliënt hier al dan niet hulp bij nodig heeft.

Het tekort aan inzicht en vaardigheden is bijna altijd af te lezen aan de financiële administratie. Cliënten nemen bijvoorbeeld plastic tassen vol papieren mee naar de schuldhulpverlener. Deze tassen moeten eerst worden uitgezocht, waarbij uren vol frustratie van zowel de cliënt als de schuldhulpverlener volgen. Onderdeel van de methodiek is altijd dat een geordende financiële administratie een 'voorwaarde' is voordat de hulp daadwerkelijk start. Door de chaos in de papieren lukt het cliënten niet meer hier orde in aan te brengen. De schuldhulpverlener kan hier wel bij helpen door het ordenen van papieren 'samen' met de cliënt tot taak maken.

Hoe komt een geordende administratie nu tot stand en wat heeft de cliënt hiervoor nodig? Het is raadzaam om in de folder van het aanmeldgesprek al te vermelden wat hiervoor onmisbaar is:

 • een tweeringsordner;
 • tabbladen;
 • een perforator.

   

Papieren ordenen
De cliënt maakt stapels van papieren die bij elkaar horen: nooit op deurwaarder sorteren, maar altijd op oorspronkelijke schuldeiser. Per stapel legt de cliënt vervolgens alles op datum. De nieuwste papieren legt hij bovenop. Achter elk tabblad komt op datum een stapel. Op het tabblad kan worden geschreven wat er zich achter bevindt. Ook kun je tabbladen op kleur kopen. Dit is gemakkelijk voor mensen die analfabeet zijn of het Nederlands slecht beheersen. Er zijn ook tabbladen op alfabet. Hierachter kan op beginletter van het document gesorteerd worden. Als iets is betaald, is het raadzaam dit duidelijk op de desbetreffende rekening of aanslag te vermelden. Bankafschriften kunnen opgeborgen worden in de daarvoor bestemde mapjes, die de banken zelf verstrekken. Adviseer cliënten de belangrijkste papieren vijf jaar te bewaren. Er zijn ook papieren die je je hele leven lang bewaart, zoals contracten. Herinneringen van rekeningen die je al betaald hebt, gooi je meteen weg.

Welke papieren horen deel uit te maken van de financiële administratie? Hiervoor is niet precies een richtlijn. Waar het om gaat, is dat de cliënt weet welke papieren hij waar in zijn financiële map kan vinden. Hierna volgt een overzicht van papieren waarvan het raadzaam is dat deze zich in de ordner bevinden, met daarachter vermeld hoe lang je deze moet bewaren. Zorg ervoor dat de financiële administratie uit maar één ordner bestaat, anders wordt het onoverzichtelijk. Orden vaste papieren en schulden niet apart. Bewaar achterstanden in betalingen gewoon bij de vaste papieren over het desbetreffende onderwerp. Elke rij in het overzicht kan staan voor een tabblad.


Wat? Bewaren
Persoonlijke papieren: (kopie) paspoort/ID-kaart, verblijfs vergunning, persoonsgegevens ui de basisadministratie van de gemeente, burgerservicenummer, samenlevingscontract, rijbewijs, scheidingspapieren, diploma's, testamenten, wilsbeschikkingen Onbepaalde tijd
 

Papieren over inkomen: contract werk, toekenningspapieren uitkering, alle correspondentie over werk/uitkering, pensioen Contract : onbepaalde tijd Correspondentie: vijf jaar

 

Bankafschriften (bewaren in de hiervoor bestemde bankmapjes Vijf jaar

 

Overige bankpapieren: over alle rekeningen; rekening-courant, spaarrekeningen, (persoonlijke) leningen, enzovoort Zolang deze lopen en tot vijf jaar daarna

 

Papieren over aandelen en dividenden

Zolang deze lopen en vijf jaar daarna

 

Huurcontract en wijzigingen in de huur
Koopovereenkomsten
Contract: onbepaalde tijd
Wijzigingen: vijf jaar

 

Vaste lasten: water, gas en licht; contracten, jaaroverzichten, specificaties Vijf jaar

 

Verzekeringspapieren: WA, inboedel, brand, uitvaart, auto, goederen, enzovoort Zolang deze van toepassing zijn

 

Telefonie en internet: contracten en rekeningen

Contract: onbepaalde tijd
Rekeningen: vijf jaar

 

Jaaroverzichten Vijf jaar
Ziektekostenverzekering: polis en kopie pasjes

Tot nieuw polisblad en pasje verschijnt

 

Belastingpapieren Vijf jaar

 

Lening en doorlopend krediet (die niet bij de reguliere banken zijn afgesloten), contracten en correspondentie Zolang deze lopen en tot vijf jaar daarna

 

Post overige
Vragen

Ben je benieuwd of je de theorie goed hebt begrepen? Maak dan de onderstaande vragen. De antwoorden komen later in de proefles terug.

1. Wat is een crisis?

2. Wat moet je doen bij een crisis?

3. Hoe komt een geordende administratie tot stand, wat heeft een cliënt nodig?


Hoe studeer je bij het NTI?

Dankzij het nieuwe studeren bepaal je zelf waar en wanneer je studeert. Het nieuwe studeren is de ideale combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. De onderstaande video laat je het nieuwe studeren zien.


Bekijk hier de antwoorden

Onderstaand kun je jouw antwoorden controleren.

1. Over het algemeen wordt onder crisis verstaan: een cliënt die binnen enkele dagen of weken zijn huis wordt uitgezet, zijn water, das en licht worden afgesloten of de inboedel wordt geveild.

2. Mocht er crisis zijn, onderneem dan actie. Neem dan contact op met de schuldeisers en probeer een aantal weken respijt te krijgen, zodat je de tijd hebt om inzicht te krijgen in de financiën.

3. Een tweeringsordner, tabbladen en een perforator.


Ervaringen van studenten

Hogeschool NTI heeft al veel studenten geholpen bij het afronden van hun opleiding. Een kleine greep uit de ervaringen van onze huidige studenten.

ervaringen NTICarieke Pol
"Studeren bij het NTI past precies bij mij. Je hebt zelfdiscipline en doorzettingsvermogen nodig, dat wel. Maar als je dat in huis hebt kun je voor de rest vertrouwen op het vakmanschap van het NTI.”

Kaylin Verhulst-Boesten
“Ik vind het zeer prettig om bij het NTI te studeren. De studiestof is duidelijk omschreven en ik kan in mijn eigen tempo werken. Als ik een periode minder tijd heb, studeer ik wat minder en andersom. De praktijkdagen zijn een aanvulling op de leerstof, hier oefen je ook goed met de geleerde theorie. Zeker een aanrader!”

Sebastiaan Dalen
“Ik loop nu tegen het eind van mijn studie en ik moet zeggen dat het mij erg goed bevallen is.
Het studieprogramma is prima te doen als je er voldoende aandacht aan geeft. De combinatie studie/werk is mij erg meegevallen. Het is voor mij de perfecte manier van leren. Ik zou het anderen zeker aanbevelen.”


Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt vier keer in het jaar starten met HBO Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) Klassikaal, bekijk de opleidingspagina voor meer informatie.

Voordelen van een klassikale opleiding

 1. Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkende opleidingen
 2. Flexibel studeren met 1 of 2 keer college per maand
 3. Perfect te combineren met een baan en/of een gezin
 4. Contact met studiegenoten
 5. Alles binnen handbereik met de online leeromgeving
 6. Intensieve begeleiding van de beste vakdocenten
 7. Gratis studieverlenging. Je betaalt 3 jaar lesgeld, maar je kunt 6 jaar over je studie doen.

3 Studeren bij NTI

FlexibelStuderen® doe je bij NTI

Boekenwurmen, nachtbrakers, ochtendmensen, carrièretijgers; iedereen is anders en iedereen studeert anders. Met FlexibelStuderen® van NTI studeer jij op een manier die echt bij jou past. Start met jouw opleiding wanneer je wilt. Bepaal zelf waar en wanneer je studeert in een online leeromgeving en met echte studieboeken. Zo kun jij een opleiding goed combineren met een drukke baan, hobby’s en gezinsleven. FlexibelStuderen® doe je bij NTI.

Studietools

Bij NTI gebruik je, afhankelijk van je opleiding, verschillende studietools. Zo ga je aan de slag in de online leeromgeving, gebruik je jouw Mijn NTI en werk je met studieboeken.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt. Onze adviseurs staan voor je klaar!

Persoonlijk studieadvies    Start een chat

Daarom FlexibelStuderen®:

 1. Erkende opleidingen, bekende naam
 2. Studeren met veel persoonlijk contact
 3. Voordelig studeren, transparant over kosten
 4. Studeren op jouw moment en jouw manier
 5. Overal studeren met onze online leeromgeving
 6. Persoonlijke begeleiding door mentoren en ervaren docenten
 7. Werkgevers zijn snel overtuigd

Direct inschrijven

Wat is jouw volgende stap?

We denken graag verder met je mee! Het starten van een studie is spannend en roept misschien nog wel meer vragen op. Maar wist je dat iets nieuws leren ook bijdraagt aan je levensgeluk? Je verder ontwikkelen is bovendien goed voor je zelfvertrouwen en je hebt natuurlijk aan de eettafel weer iets te vertellen ;-)

Klaar om te beginnen?

Schrijf je nu in

Heb je na het doen van deze proefles nog vragen? Of zijn er dingen waar je over twijfelt? Onze studieadviseurs geven je geheel vrijblijvend een persoonlijk studieadvies en beantwoorden al je vragen.

5 Ervaringen

Wat vinden onze eigen studenten van hun opleiding?

Bij NTI streven we naar kwalitatief goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is. En wie kan dit beter beoordelen dan onze eigen studenten?

Chantal, 47 jaar

5star reviews

"Dit is mijn 2de studie bij de NTI en ik ben nog steeds enthousiast! Er is veel verbeterd vergeleken met mijn eerste studie en het is heel duidelijk wat je wanneer moet doen. Verder heb je veel vrijheid om zelf je tempo te bepalen en is de leerstof duidelijk aangegeven in de meeste boeken. Ik kan studeren bij de NTI van harte aanbevelen!" 

Rick

5star reviews

"Prima opleiding! Het niveau is niet te moeilijk, je kunt er lekker snel doorheen werken. Ik vind de stages die erbij horen erg leuk.. zo leer je direct in de praktijk. Over het NTI zelf, ik zou ze zeker aanraden. Contact verloopt netjes en snel, bij vragen regelen ze vrijwel direct alles voor je. Top!" 

Irene

4star.png

"Een goede ervaring over het algemeen. Het thuis studeren bevalt me erg goed en ik vind het prettig dat ik de vrijheid heb om mijn studie zo in te delen zoals het voor mij goed uitkomt."

Barbara de Loor

Vakopleiding Gewichtsconsulent

Studieadvies

studieadvies chat pop upHeb je een vraag of wil je studieadvies? Onze studieadviseurs zijn nu bereikbaar via de chat.

Start een chat