Proefles: Engels voor gevorderden

Vloeiend Engels? Volg de cursus Engels voor gevorderden!

Met deze proefles krijg je een indruk van de cursus Engels voor gevorderden van het NTI. Je krijgt inzicht in de lesstof. Je kan ook alvast vragen maken en deze zelf controleren. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Heel veel succes en plezier met de proefles.

English for advanced students.

This is lesson 63 of the English course. In this lesson you’re also going to learn some things about the passive. You already know the passive in the present tense:
o.t.t. This coat is worn every day. - Deze jas wordt elke dag gedragen.

And in the past tense:
o.v.t. A man was killed in an accident. - Een man werd gedood bij een ongeluk.

In deze les gaat u de lijdende vorm in de voltooide tijd leren, die gevormd wordt met het hulpwerkwoord to have (have, has of had).
First we’re going to look at a newspaper article. Pay special attention to the use of the passive with to have.

Dad locked girl in dark
A cruel dad who repeatedly locked his stepdaughter in the dark has been jailed for two years. The 47-year old man, who has not been named, boarded up the window in the girl’s bedroom and even took away the light bulb. Liverpool Crown Court heard how the girl had been sent to the darkened room at 6 p.m. and forced to sit motionless for folded or facing the wall. The girl, who is now nine years old, endured five years of mental torture as the ‘black sheep of the family’ after her stepfather had two daughters of his own. He admitted child cruelty. The girls have been taken into care.
From: The Sun.

There will be some words that you don’t know. But maybe you’ve understood the general meaning (algemene betekenis) of the text. Can you answer the following questions? Give very short answers yet. Here’s an example first.

Who locked the stepdaughter in her room? - The father.
Now you try.

• How many years must the girl’s father go to jail? - .... Two.
• Do you know the man’s name? - .... No.
• Where did all this happen? - .... In Liverpool.
• At what time was the girl sent to her room? - .... At 6 p.m.
• How old is she now? - .... Nine.

If you couldn’t answer all the questions: no problem! Read and listen to the text again after you’ve studied these new words.
• to lock (R) - opsluiten, op slot doen
• cruel - wreed
• dad - vader, pa
• repeatedly - herhaaldelijk
• stepdaughter - stiefdochter
• to be jailed - gevangen gezet worden
• to name (R) - noemen, een naam geven
• to board up (R) - dichttimmeren
• light bulb - lampje, gloeilamp
• darkened - verduisterd
• to force (R) - dwingen
• motionless - bewegingloos
• to fold (R) - vouwen
• to face (R) - toekeren, met het gezicht naar
• to endure (R) - doorstaan, verdragen
• mental - geestelijk
• torture - foltering, marteling

• to admit (R) - toegeven, bekennen
• child cruelty - kindermishandeling, kinderwreedheid
• care - zorg, verzorging

Of course, you won’t have to memorize all these words. They’ll come back in due course (te zijner tijd).
Now please try to answer the following questions about the text. Just say true or false. If false, add why.

• The father locked his son in the dark.
....
Answer: False. He locked his daughter in a dark room.

• He has been sent to prison for two years.
....
Answer: True.

• The girl was sent to the bathroom at 6 p.m. every day.
....
Answer: False. She was sent to her bedroom.

• He always left the light on.
....
Answer: False. He took away the light bulb.

• The girl was locked up every day for five years.
....
Answer: True.

In deze les gaan we passieve (lijdende) zinnen maken met een vorm van het hulpwerkwoord to have. Here’s a sentence form the newspaper article:

The girls have been taken into care.
(De meisjes zijn in verzorging genomen (uit het huis geplaatst).

Deze passieve zin staat in de voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t.) Het hulpwerkwoord to have vertalen we in het Nederlands met ‘zijn’. Na to have staat been gevolgd door een ander voltooid deelwoord.

Zinnen in de lijdende vorm kunnen dus gemaakt worden met de hulpwerkwoorden to be en to have.

Het Nederlandse ‘worden’ vertalen we in het Engels in de lijdende vorm met een vorm van to be.

De receptie wordt gehouden in het Hyde Park Hotel.
The reception is held at the Hyde Park Hotel.

Het Nederlandse ‘zijn’ vertalen we in het Engels in de lijdende vorm met een vorm van to have.

De cadeaus zijn aan de bruid en bruidegom gegeven.
The presents have been given to the bride and groom.

We gaan dit toepassen in een oefening. Vertaal de volgende zinnen in het Engels.
• Hun nieuwe kleren werden gekocht in een warenhuis.
....
Answer: Their new clothes were bought in a department store.

• Hun nieuwe kleren zijn gekocht in een warenhuis.
....
Answer: Their new clothes have been bought in a department store.

engelsDe regels van het spel worden door de scheidsrechter uitgelegd.engels
....
Answer: The rules of the game are explained by the referee.

• Deze kinderen werden opgesloten.
....
Answer: These children were locked up.

• Deze kinderen zijn opgesloten.
....
Answer: These children have been locked up.

• De ramen werden dichtgetimmerd.
....
Answer: The windows were boarded up.

• De ramen zijn dichtgetimmerd.
....
Answer: The windows have been boarded up.

Now try and make passive sentences with the words. You’ll get an example before you start.
these boys - send away

These boys have been sent away.
(Deze jongens zijn weggestuurd.)

Your turn now.


• my traveller’s cheques - steal
....
Answer: My traveller’s cheques have been stolen.
(Mijn reischeques zijn gestolen.)

• these rolls - bake
....
Answer: These rolls have been baked.
(Deze broodjes zijn gebakken.)

• the most beautiful wedding presents - bring - my grandparents
....
Answer: The most beautiful wedding presents have been brought by my grandparents.
(De mooiste huwelijkscadeaus zijn meegebracht door mijn grootouders.)

• these men - attack - group of young boys
....
Answer: These men have been attacked by a group of young boys.
(Deze mannen zijn aangevallen door een groep jonge kerels.)

Er is ook nog een andere vorm van to have in de tegenwoordige tijd, namelijk has. Weet u nog wanneer u has gebruikt? Juist, bij de derde persoon enkelvoud, dus bij he, she of it (of bij het onderwerp van een zin dat door he, she of it kan worden vervangen). Ook has wordt in de lijdende vorm gevolgd door been en een ander voltooid deelwoord.

Can you translate the following sentences?

• Dit boek is geschreven door een jonge schrijver.
....
Answer: This book has been written by a young writer.

• Hun stiefdochter is Carla genoemd.
....
Answer: Their stepdaughter has been named Carla.

• Deze CD is gedraaid op zijn verjaardagsfeest.
....
Answer: This CD has been played at his birthday party.

• Deze broek is vele jaren lang gedragen.
....
Answer: These trousers have been worn for many years.

• De bruid is gekust door de bruidegom.
....
Answer: The bride has been kissed by the groom.

• De gewonde gast is naar het ziekenhuis gebracht.
....
Answer: The wounded guest has been taken to hospital.

De laatste vorm van to have is die van de voltooid verleden tijd: had.
Let’s practise this. Here’s an example to get you on your way (om u op weg te helpen).

You get: the books - sell - already
You say: The books had already been sold.
(De boeken waren al verkocht.)

Bijwoorden zoals already staan tussen had en been worn for many years.
Now it’s your turn.

the girl - hit - often
....
Answer: The girl had often been hit.
(Het meisje was vaak geslagen.)

the thief - force to confess (bekennen) - just
....
Answer: The thief had just been forced to confess.
(De dief was zojuist gedwongen te bekennen.)

Andrew Maylett - stab - with a knife
....
Answer: Andrew Maylett had been stabbed with a knife.
(Andrew Maylett was neergestoken met een mes.)

• the private jets - reserve - for the heads of state
....
Answer: The private jets had been reserved for the heads of state.
(De privéstraalvliegtuigen waren gereserveerd voor de staatshoofden.)

De voltooid verleden tijd wordt vaak samen in een zin gebruikt met de onvoltooid verleden tijd. Dit geldt zowel voor actieve zinnen als voor passieve zinnen. We bekijken eerst twee zinnen in de bedrijvende vorm:

She had killed (v.v.t.) her husband before the police arrested (o.v.t.) her.
(Ze had haar man vermoord, voordat de politie haar arresteerde.)

In dit voorbeeld is er sprake van twee handelingen in het verleden, namelijk het vermoorden van de man en het arresteren door de politie.
Voor wat het eerst is gebeurd - het vermoorden van de echtgenoot - gebruikt u de voltooid verleden tijd: had killed.
Wat daarna gebeurde - het arresteren door de politie - wordt beschreven in de onvoltooid verleden tijd: arrested.

Another example:
They left (o.v.t.) the house after they had locked (v.v.t.) up.
(Ze verlieten het huis, nadat ze alles op slot hadden gedaan.)

En dan nu de lijdende vorm. Het gebruik van de werkwoordstijden is hetzelfde. Alleen neemt u in de voltooid verleden tijd niet de vormen have of has, maar had been gevolgd door een voltooid deelwoord. Examples:

The man had been killed (v.v.t.) by the woman before the police arrested (o.v.t.) her.
(De man was vermoord door de vrouw, voordat de politie haar arresteerde.)

They left (o.v.t.) the house after it had been locked (v.v.t.).
(Ze verlieten het huis, nadat het op slot was gedaan.)

Now compare these two sentences. The first is active and the second is passive.

He had sent Janet to her room. (Hij had Janet naar haar kamer gestuurd.)

Janet had been sent to her room (by him). (Janet was (door hem) naar haar kamer gestuurd.)

Het onderwerp uit de actieve zin – he – wordt een bepaling met ‘by’ in de passieve zin: by him. De bepaling met by mogen we ook weglaten. De zin is dan nog steeds volledig.

Het lijdend voorwerp uit de actieve zin – Janet – wordt onderwerp in de passieve zin.

Het hulpwerkwoord had wordt gebruikt, gevolgd door been en een voltooid deelwoord:
had been sent.

Now please change the following sentences from the active into the passive voice.
There’s no example this time. You can leave out: ‘by ... ’.

• They had closed the front door.
....
Answer: The front door had been closed.
(De voordeur was gesloten.)

• He admitted child cruelty.
....
Answer: Child cruelty was admitted.
(Kindermishandeling werd toegegeven.)

• He has killed a wedding guest.
....
Answer: A wedding guest has been killed.
(Een bruiloftsgast is vermoord.)

• They reserve this honour for monarchs.
....
Answer: This honour is reserved for monarchs.
(Deze eer is voorbehouden aan vorsten.)

• They are holding the reception in the garden.
....
Answer: The reception is being held in the garden.
(De receptie wordt in de tuin gehouden.)

Ook een meewerkend voorwerp kan worden gebruikt als onderwerp van een passieve zin. Het hangt er maar net van af wat u wilt zeggen. For example:
I gave him a book. (active) - Ik gaf hem een boek.
A book was given to him. (passive) - Een boek werd aan hem gegeven.
He was given a book. (passive) - Hem werd een boek gegeven.

Het laatste onderwerp van deze les gaat over het gebruik van voorzetsels in lijdende zinnen. Have a look at the following dialogue.

Woman: Hello, Jim. What are you doing here? I thought you had to look after the children because your wife goes to evening school on Mondays?
Man: That’s right. But the children are being looked after by my sister right now.
Woman: Tell me, Jim. Did your wife get that job with the police?
Man: Yes, she did. She was taken on three weeks ago. She’s really pleased with it.
Woman: I can imagine. It’s a job that’s often looked up to.

This short dialogue has three sentences in the passive. Have you spotted them?
Here they are again.

But the children are being looked after by my sister right now.
(Maar op de kinderen wordt nu door mijn zuster gepast.)

She was taken on three weeks ago.
(Zij werd drie weken geleden aangenomen.)

It’s a job that’s often looked up to.
(Het is een baan waar vaak naar opgekeken wordt.)

Het bijzondere hier is het gebruik van de voorzetsels direct na de werkwoorden. De voorzetsels horen bij het werkwoord en blijven daar altijd direct achter staan, ook als u van de actieve zin een passieve zin maakt. Please repeat the following examples.

I picked up the newspaper.
The newspaper was picked up.
(De krant werd opgeraapt.)

• They are looking at the picture. 
The picture is being looked at
(Naar het schilderij wordt gekeken.)

• She has tried on a new dress.
A new dress has been tried on
(Een nieuwe jurk is gepast.)

• He had looked up that new word 
That new word had been looked up
(Dat nieuwe woord was opgezocht.)

And now for the final exercise of this lesson. Put the following sentences into the passive, just like the examples you have just done. You won’t need an example.

• I’m looking for a new car.
....
Answer: A new car is being looked for.
(Naar een nieuwe auto wordt gezocht.)

• He took off his coat.
....
Answer: His coat was taken off.
(Zijn jas werd uitgedaan.)

• I have given up smoking.
....
Answer: Smoking has been given up.
(Roken is opgegeven.)

• We were looking forward to that holiday.
....
Answer: That holiday was being looked forward to.
(Naar die vakantie werd uitgekeken.)


• I had already filled in the form.
....
Answer: The form had already been filled in.
(Het formulier was al ingevuld.)

That’s all for this lesson. You can go on now with your homework. Good luck!

Spoken homework

Please read the following very carefully. Then record both roles. You can send in this homework together with the spoken homework of lessons 61 and 62.

A: It has just been said that more and more children run away from home every year.
(Er is zojuist gezegd dat steeds meer kinderen elk jaar van huis weglopen.)

B: Really? Why?
(Echt waar? Waarom?)

A: Well, the newsreader said that many of them aren’t treated well by their parents. Take this young Newman girl, for example.
(Nou, de nieuwslezer zei dat veel van hen niet goed behandeld worden door hun ouders. Neem bijvoorbeeld dit jonge meisje Newman.)

B: What about her?
(Wat is er met haar?)

A: She had been maltreated for almost three years when she finally ran away last year.
(Ze was drie jaar lang mishandeld toen ze vorig jaar uiteindelijk wegliep.)

B: That’s terrible. Have the police found her yet?
(Dat is verschrikkelijk. Heeft de politie haar al gevonden?)

A: No, no trace has been found of the poor girl yet. She has been missing for ten months now. I wonder what has become of her.
(Nee, er is nog geen spoor van het arme meisje gevonden. Ze is nu al tien maanden vermist. Ik vraag me af wat er van haar geworden is.)

B: You’ll never know for sure. Maybe she has been kidnapped. Or worse: she has been killed. A lot of these run-away kids have been found dead later, you know.
(Je zult het nooit zeker weten. Misschien is ze ontvoerd. Of erger nog: ze is vermoord. Veel van deze weggelopen kinderen zijn later dood teruggevonden, weet je.)

A: Yes. Awful, isn’t it?
(Ja. Verschrikkelijk, nietwaar?)

Written homework

Exercise 63.1 Read the following texts and put the words below the text in the right place in the text. Write down the number and the word: hide - groom - captured (to capture = vangen) - duty - custom (gewoonte) - church - egg - pay - carry - drank

Wedding customs and superstitions
The best man
It is the best man’s (1) to protect the (2) from bad luck. He must ensure that once the groom has begun his journey to the (3) he does not return for any reason. He must also arrange for the groom to (4) a small mascot or charm in his pocket on the wedding day. When the best man is paying the church minister’s fee he should (5) him an odd sum to bring luck to the couple.

The honeymoon
The term ‘honeymoon’ is thought to originate from the times when a man (6) his bride. The couple would (7) from the bride’s parents before marrying. The couple would remain in hiding for a further cycle of the moon after the wedding. During this period they (8) honey wine. In Scotland the (9) was for a woman with milk in her breasts to prepare the marital bed to encourage fertility in the newlyweds. In Ireland a laying hen was tied to the bed on the first honeymoon night in the hope that some of its fertility would be passed on to the couple. Eating a double yolked (10) was also thought to bring fertility. Exercise 63.2 Translate the following sentences into good English.
1. De vader van de stiefdochter werd gevangen gezet.
2. Veel ramen werden dichtgetimmerd.
3. Hij werd gedwongen haar naar huis te sturen.
4. Weet jij waar de receptie wordt gehouden?
5. Het is al eerder gezegd dat oudere mensen betere zorg nodig hebben.
6. Mijn geld is zojuist gestolen.
7. Er (= it) is nooit naar gekeken.
8. Zijn alle formulieren ingevuld?
9. Wanneer wordt alles weer geverfd?
10. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Britannica

Robin Hood. De middeleeuwse outlaw over wie ongetwijfeld de meeste verhalen zijn geschreven en de meeste films zijn gemaakt is Robin Hood. Maar tegelijkertijd kan juist over deze beroemde vogelvrijverklaarde het minst met zekerheid worden gezegd. Volgens de talrijke legenden was hij een ware volksheld, die samen met een hele schare volgelingen, zoals Little John streed tegen het toenmalige gezag. Net als Dick Turpin (zie les 62) wordt Robin Hood omschreven als iemand die goedhartig en vrijgevig was tegenover het volk. Daardoor was hij natuurlijk zeer geliefd. En zoals het een echte outlaw betaamt, was hij wreed en onverbiddelijk tegen de adel en de rijke kloosterlingen.

Er is echter nog steeds niet met zekerheid vastgesteld wanneer en waar Robin Hood nu precies heeft geleefd. Volgens Franse geschiedschrijvers streed hij in 1066 in Zuid-Engeland tegen de Normandische binnendringers bij Hastings. Andere bronnen melden dat Robin Hood de in 1247 overleden Count of Huntingdon in het noordelijke graafschap Yorkshire was. In 1377 wordt zijn naam voor het eerst genoemd in een Middel-Engelse ballade, Piers Plowman genaamd. Het staat daarentegen vast dat er in de buurt van Nottingham in Midden-Engeland in 1485 al een Robynnode Close (een soort doodlopend straatje) en in 1500 een Robin Hood’s Well (een bron) bestond.

Minstens evenveel onduidelijkheid is er over de plaats waar Robin Hood zijn heldendaden zou hebben verricht. Historisch gezien is het het meest waarschijnlijk dat hij zijn thuis had in West Yorkshire. Reeds ver voor andere vermeldingen leefde er in dat graafschap een Robin of Barnsdale terwijl naar verluidt zich ook het graf van zijn helper Little John in Hathersage in Yorkshire bevindt. In de meeste verhalen en films is Robin Hood echter actief in Sherwood Forest in het graafschap Nottinghamshire. Het bewijs is tot nu toe echter nog nooit definitief geleverd. Als u dan ook nog bedenkt dat er graven van Robin Hood zouden zijn in de graafschappen Somerset (Zuid-West Engeland), Shropshire (Oost-Midden Engeland) en Derbyshire (Midden-Engeland), dan zal het duidelijk zijn dat hij waarschijnlijk wel de populairste outlaw uit de Engelse geschiedenis is, maar ook de onbekendste!

Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt elke dag starten met de cursus Engels voor gevorderden dus zet vandaag nog de eerste stap!

Daarom FlexibelStuderen®:

  1. Erkende opleidingen, bekende naam
  2. Studeren met veel persoonlijk contact
  3. Voordelig studeren, transparant over kosten
  4. Studeren op jouw moment en jouw manier
  5. Overal studeren met onze online leeromgeving
  6. Persoonlijke begeleiding door mentoren en ervaren docenten
  7. Werkgevers zijn snel overtuigd
1 / 19