Wft Basis

Proefles: Wft basis

Leuk dat je een proefles hebt aangevraagd! Met deze proefles krijg je een indruk van de beroepsopleiding Wft Basis. Je krijgt inzicht in de lesstof. Je kunt ook vragen maken en deze zelf nakijken. Mocht je andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Heel veel succes en plezier met de proefles.


Inleiding

Vanwege een opgebroken fietspad rijdt Lianne op haar fiets aan de linkerzijde van de weg. Wanneer zij weer naar de rechterkant wil oversteken wordt ze aangereden door een in tegengestelde richting rijdende vrachtauto, die terplekke de maximum snelheid met 10 km per uur overschrijdt. Lianne loopt een armbreuk op en haar fiets is flink beschadigd. Wie betaalt de schade?

Risico en risicoanalyse

Risico (dit is de kans op schade en verlies) lopen wij dagelijks. Verzekeringen zijn er om de financiële gevolgen van risico’s weg te nemen of te verkleinen. Verzekeren kost geld. Daarom willen de meeste mensen zich niet tegen alle risico’s verzekeren. Om te bepalen welke verzekeringen wel en welke niet afgesloten moteten worden, kunnen de risico’s in kaart worden gebracht. Dit wordt risico’s inventaris genoemd.

Je kunt ervoor kiezen bepaalde risico’s te verzekeren, bijvoorbeeld je sieraden verzekeren tegen diefstal. Van sommige gebeurtenissen zijn de financiële gevolgen zo groot, dat het heel verstandig is om je daarvoor te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan het afbranden van een huis. Er zijn ook risico’s die je moet verzekeren. Deze verzekeringen zijn wettelijk verplicht. Hieronder staan de verschillende risico’s op een rij.


We kennen risico’s die:

1. je kunt verzekeren

 • gezondheid (aanvullende ziektekostenverzekeringen)
 • leven en dood (levensverzekeringen, aanvullend pensioen)
 • bezit en vermogen (opstal-, inboedel-, cascoverzekering auto)

2. je moet verzekeren

 • verzekeringsplicht door de overheid opgelegd (bijvoorbeeld: Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen)
 • sociale verzekeringen (bijvoorbeeld: WIA, WW)

3. niet te verzekeren zijn

 • risico’s die heel vaak voorkomen (bijvoorbeeld: slijtage)
 • ondernemersrisico

Voor bedrijven zijn ook de risico’s die betrekking hebben op gezondheid, leven en dood en bezit en vermogen verzekerbaar. Verder loopt een bedrijf altijd het risico dat de zaken minder goed gaan dan voorzien. Dit zogenaamde ondernemersrisico wordt niet overgenomen door verzekeraars.


Bezit, vermogen, leven, dood en gezondheid

Risico's zijn ook onder te verdelen in:

 • Bezitsrisico's

In het geval van bezitsrisico’s gaat het om schade aan of verlies van bezittingen. Dit kan schade aan een auto betreffen, zoals in het voorgaande voorbeeld de schade aan de Audi A4 van Wouter. Het kan bijvoorbeeld ook de diefstal van een iPad betreffen.

 • Vermogensrisico’s

Risico's die geen bezitsrisico zijn en risico’s die te maken hebben met leven, gezondheid en dood noemen we vermogensrisico's. In het voorbeeld van Wouter is er niet alleen sprake van een bezitsrisico. Wouter moet niet alleen de schade aan zijn eigen Audi A4 betalen (bezitsrisico), hij wordt ook aansprakelijk gesteld voor de schade aan de bestelbus. Het ongeval werd door hem veroorzaakt, dus de eigenaar van de bestelbus zal de schade verhalen op Wouter. Dit is een vermogensrisico voor Wouter. De betaling van de schade aan de bestelbus tast het vermogen van Wouter aan. Er zijn, naast aansprakelijkheid, nog andere vormen van vermogensrisico. Denk hierbij aan de kosten van rechtsbijstand in geval van bijvoorbeeld een arbeidsconflict of bedrijfsschade.


Voorbeeld vermogensrisico
wft opleidingenDrukkerij Pieca Repro heeft een omzet van 300.000 euro per maand. Door een brand zijn de drukmachines vier maanden niet te gebruiken en kan er geen productie worden gedraaid. Behalve met de schade aan het gebouw en de machines heeft Pieca Repro ook te maken met bedrijfsschade; door de schade kan Pieca Repro vier maanden lang geen geld verdienen.

 • Inkomensrisico’s

In het voorgaande voorbeeld over het gezin Donkersloot is er sprake van inkomensrisico. De arbeidsongeschiktheid van Kasper leidt tot inkomensderving. Kasper is niet meer in staat om een inkomen te verdienen. Niet alleen arbeidsongeschiktheid, maar ook overlijden of juist heel lang leven kan inkomensrisico’s met zich meebrengen. Als de kostwinner van een gezin wegvalt door overlijden heeft dit financiële gevolgen voor de gezinsleden die achterblijven. Maar ook het zogenaamde langlevenrisico kan problemen met voldoende inkomen met zich meebrengen.


Hieronder is een overzicht van de verschillende financiële gevolgen van gebeurtenissen opgenomen.


Risicomanagement
Eerder is het begrip 'risico' aan de orde gekomen. Onder risico verstaan we de kans op schade of verlies. Voor de bepaling van de hoogte van de schade die kan ontstaan door het risico wordt het risico ook vaak als volgt aangegeven:

risicomanagement

Een risico is groter naarmate de kans van optreden en de gevolgen groter zijn. Een risico is over het algemeen minder belangrijk als:

 • de kans minimaal is, maar het gevolg groot; of
 • het gevolg minimaal is, maar de kans groot.

Dus een grote kans hoeft dus nog geen groot risico te betekenen. Als de kans van een gebeurtenis tamelijk groot is, maar het nadelige effect heel klein, dan is het risico niet al te groot. Veel risico’s kunnen verzekerd worden, maar het verzekeren van alle risico's zou te veel kosten met zich meebrengen. We hebben ook gezien dat sommige risico's niet te verzekeren zijn. Het is dus van belang om risico’s goed te 'managen'.

Risicomanagement is het inventariseren en beoordelen van risico's om vervolgens maatregelen vast te stellen om met de risico’s om te gaan. De wijze waarop een onderneming of een particulier omgaat met risico’s kan variëren. Het omgaan met risico's heet ook wel het bepalen van risicostrategieën. Er zijn vier manieren om met een risico om te gaan ofwel er zijn vier risicostrategieën:
1. voorkomen van risico’s
2. verminderen van risico’s
3. uitbesteden van risico’s (bijvoorbeeld het afsluiten van verzekeringen)
4. accepteren van risico’s (bij risico's met een kleine kans en een klein gevolg)

Een logische keuze voor een risicostrategie wordt bepaald door de inschatting van de omvang (het gevolg) en de waarschijnlijkheid van het risico (kans). De onderstaande figuur geeft dit aan.

Voor bedrijven is het van belang om zich met risicomanagement bezig te houden. Grote bedrijven hebben hier vaak zelfs een aparte afdeling voor ingericht: de afdeling risk management.

 

Door het voeren van een goed risicomanagement beheerst de werkgever de risico’s van de onderneming. Risico’s voor bedrijven ontstaan zowel door interne factoren (IT en personeel) als externe factoren (bijvoorbeeld economische factoren). Het doel van risicomanagement is dat risico’s beperkt blijven tot een acceptabel niveau. Het is van belang dat een onderneming bewust omgaat met risico's omdat:

 • de continuïteit van een bedrijf wordt bedreigd door meerdere risico’s.
 • een goede reputatie opbouwen vele jaren duurt, maar in vijf minuten geruïneerd kan worden.


Vragen

Benieuwd of je de theorie goed hebt begrepen? Maak de onderstaande vragen. Later in deze proefles worden de antwoorden gegeven.

1. Voor welke drie risico's kun je je laten verzekeren? 

2. Hoe worden risico's genoemd die geen bezitrisico's zijn?

3. Case: Jan van Klaveren heeft een kledingwinkel. Hij heeft zijn inboedel en collectie kleding laten verzekeren tegen diefstal. Welke risicostrategie gebruikt Jan?


Hoe studeer je bij het NTI?

Dankzij het nieuwe studeren bepaal je zelf waar en wanneer je studeert. Het nieuwe studeren is de ideale combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. Onderstaande video laat je het nieuwe studeren zien.Antwoorden

1. Je kunt laten verzekeren voor Gezondheid (aanvullende ziektekostenverzekeringen ), leven en dood (levensverzekeringen, aanvullend pensioen) en bezit en vermogen (opstal-, inboedel-, cascoverzekering auto)

 

2. Risico's die geen bezitsrisico zijn en risico’s die te maken hebben met leven, gezondheid en dood noemen we vermogensrisico's. 

 

3. Jan maakt gebruik van de risicostrategie: uitbesteden van risico's. Hij besteed het risico op diefstal namelijk uit aan de verzekering.


Ben je na het volgen van de proefles enthousiast geworden?

Je kunt elke dag starten met de beroepsopleiding Wft Basis, dus zet vandaag nog de eerste stap!

8 redenen om bij het NTI te studeren

 1. Erkende opleidingen, gewaardeerd in het bedrijfsleven
 2. Prettige en deskundige begeleiding door ervaren docenten
 3. Voordelig lesgeld
 4. Flexibel studeren
 5. Studeren met veel persoonlijk contact
 6. Modern studeren via onze digitale leeromgeving
 7. Persoonlijke studiebegeleiding van een mentor
 8. Studeren op kosten van de werkgever en/of de fiscus
1 / 1