Docent Anna
Welkom bij de Proefles. In deze stories starten we met wat uitleg over FlexibelStuderen® bij NTI!
Bij NTI studeer je waar en wanneer jou dat uitkomt. Je werkt met de nieuwste lesmethodes.
En je oefent in jouw persoonlijke online leeromgeving, met handige studietools.
Bij vragen staan jouw docenten en mentoren voor je klaar. Zo sta je er niet alleen voor tijdens je studie.
Start wanneer het jou uitkomt, want bij NTI kun je meteen aan de slag.
We willen je graag laten zien hoe ons lesmateriaal eruit ziet.
Scroll naar beneden om jouw proefles te starten! ⇩
scroll

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

1 Welkom!

Welkom bij de proefles van de opleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Door het doen van deze proefles krijg je meer inzicht in wat je kunt verwachten van het studeren bij NTI. Wij vinden het belangrijk dat jij een weloverwogen studiekeuze maakt. In deze proefles duik je in de lesstof en zie je hoe het lesmateriaal eruitziet. Natuurlijk kunnen we in deze proefles maar een heel klein gedeelte van de lesstof behandelen, we hopen dan ook dat dit onderwerp je aanspreekt ;-). Tijdens het doornemen van de lesstof kun je jouw kennis gelijk testen met de meerkeuzevragen! 

Succes met de proefles!

2 Proefles: Buitengewoon opsporingsambtenaar

Inleiding

Proefles: Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Met deze proefles krijg je een indruk van de Beroepsopleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Je krijgt inzicht in de lesstof. Tijdens het lezen van de lesstof kun je jezelf testen door vragen te beantwoorden.

Het volgende stukje tekst gaat over de opsporingsambtenaar. Daarbij richten we ons vooral op de taak van de opsporingsambtenaar in het strafproces. Omdat de hulpofficier van justitie en de officier van justitie ook opsporingsambtenaren zijn, komen ook hun taak en positie aan bod. In dat verband bespreken we de begrippen transactie, sepot, opsporen en vervolgen.

ALGEMEEN EN BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR

De taak van de opsporingsambtenaar is, zoals de naam al zegt, het opsporen van strafbare feiten. Opsporen wil zeggen de waarheid over een strafbaar feit achterhalen, bijvoorbeeld door het verhoren van verdachten en getuigen, sporenonderzoek. onderzoek aan kleding en lichaam enzovoort. De leiding van het opsporingsonderzoek heeft de officier van justitie (OvJ).
Zoals we al eerder zagen zijn er algemeen opsporingsambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren. Algemeen opsporingsambtenaren zijn (meestal, maar niet altijd) politiefunctionarissen die bevoegd zijn om alle strafbare feiten op te sporen. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen alleen de strafbare feiten opsporen waarvoor ze opsporingsbevoegdheid bezitten.

BOAOpsporingsambtenaren hebben tot taak om de waarheid over strafbare feiten te achterhalen. Er zijn algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaren.

Figuur 17.1 Verschil algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar

buitengewoon opsporingsambtenaar les

Art. 141 Sv wijst als algemeen opsporingsambtenaren niet alleen politiefunctionarissen aan maar ook de OvJ. De OvJ heeft de leiding over ieder opsporingsonderzoek dat opsporingsambtenaren instellen. Dit betekent dat hij de belangrijke beslissingen tijdens het opsporingsonderzoek neemt, bijvoorbeeld of de verdachte langere tijd voor onderzoek op het bureau wordt vastgehouden, of er een huiszoeking komt, enzovoort.

De opsporingsambtenaren leggen de resultaten van hun opsporingsonderzoek in één of meer processen-verbaal vast. Deze processen-verbaal worden naar de OvJ gestuurd. Hij beslist vervolgens of de zaak van de verdachte aan de rechter wordt voorgelegd.
De OvJ maakt deel uit van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM is een landelijk overheidsapparaat dat is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Andere taken van het OM zijn:

 • leidinggeven aan opsporingsonderzoeken;
 • vervolging van verdachten;
 • ervoor zorgen dat de straffen die de rechter veroordeelden heeft opgelegd, worden uitgevoerd.

Stelling: Algemeen opsporingsambtenaren zijn altijd politiefunctionarissen die bevoegd zijn om alle strafbare feiten op te sporen.

ORGANISATIE

Elke rechtbank heeft een eigen kantoor van het Openbaar Ministerie, dit wordt het Arrondissementsparket genoemd. Aan het Arrondissementsparket werken de OvJ's en de parketsecretarissen onder leiding van een hoofdofficier van justitie. Bij een Gerechtshof spreken wij niet van een Arrondissement maar van een Ressort, het Gerechtshof is in de hoofdplaats van het Ressort gevestigd.
Bij ieder gerecht is het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd, bij het Gerechtshof en de Hoge Raad worden de leden van het OM respectievelijk advocaat-generaal en procureur-generaal genoemd.
De taken en bevoegdheden van het OM worden bij wet bepaald. De minister kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven betreffende de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door het OM.

COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL

Landelijk staat het Openbaar Ministerie onder leiding van de Procureurs-Generaal die in Den Haag zijn gevestigd. De Procureurs-Generaal bepalen onder andere het landelijk beleid wat betreft de opsporing en vervolging. Zij bewaken ook de kwaliteit hiervan.
Samen met de staf vormt dit college het Parket-Generaal, dit is het hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie.

Let op: De Procureur-Generaal van de Hoge Raad is iets dan anders het college van Procureurs-Generaal, dit is een afzonderlijk college. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad geeft leiding aan het parket bij ons hoogste rechtscollege. Tevens heeft hij nog een bijzondere taak, namelijk de opsporing en vervolging van ministers, staatssecretarissen en leden van het parlement wanneer zij een ambtsmisdrijf plegen. Door deze taak heeft deze Procureur-Generaal bij de Hoge Raad een speciale positie. Hij wordt voor het leven benoemd om zijn onafhankelijkheid te garanderen. Hierdoor kan hij niet worden afgezet door de Minister van Justitie als hij een minister wil vervolgen.

OPSPOREN EN VERVOLGEN

In het volgende stuk spreken wij van opsporen en vervolgen. Opsporen wil zeggen dat de opsporingsambtenaren de waarheid proberen te achterhalen over een gepleegd strafbaar feit. Dit doen zij bijvoorbeeld door getuigen te horen, de plaats van het delict te onderzoeken of de verdachte te ondervragen.

VERVOLGEN VAN VERDACHTEN

Een kerntaak van het OM is het vervolgen van verdachten. Vervolgen wil zeggen dat het OM een rechter bij de strafzaak betrekt. Het initiatief voor een strafzaak ligt dus bij het OM. Daar wordt beslist of er een rechtszaak komt. Heeft het voorbereidend onderzoek voldoende bewijs tegen de verdachte opgeleverd en vindt de OvJ dat de zaak aan de strafrechter moet worden voorgelegd, dan brengt hij een dagvaarding uit waarin hij de verdachte oproept om ter zitting te verschijnen. In de dagvaarding beschrijft hij ook van welke feiten hij de verdachte verdenkt. Indien het OM besluit om tot vervolging over te gaan, dient dit zo spoedig mogelijk te gebeuren.

OPPORTUNITEITSBEGINSEL EN SEPONEREN

Het OM is niet verplicht om iedere verdachte te vervolgen. Het OM mag ook beslissen om de zaak te laten rusten, op gronden aan het algemeen belang ontleend. Bijvoorbeeld omdat er te weinig bewijs tegen de verdachte is of omdat het OM meent dat ze zelf de zaak kan afdoen (met een strafbeschikking waarin de verdachte een geldboete of een taakstraf wordt opgelegd). Dat het OM niet verplicht is iedere verdachte te vervolgen, wordt het opportuniteitsbeginsel genoemd. Als een OvJ beslist om de zaak niet aan de rechter voor te leggen, wordt gezegd dat hij de zaak seponeert.
Als het OM besluit de verdachte te vervolgen, dan moet het dit zo spoedig mogelijk doen.

TRANSACTIE

De OvJ kan de verdachte een transactie aanbieden. De OvJ sluit een overeenkomst met de verdachte: 'Als u verdachte een boete van een bepaald bedrag betaalt, zal ik u niet verder vervolgen en laat ik de zaak verder rusten'. In feite wordt de verdachte in de gelegenheid gesteld om door betaling van de transactie (boete) zijn vervolging af te kopen. Dit noemen wij ook wel 'een schikking aangaan'.
Ook de politie en de boa's zijn bevoegd om bij een aantal (relatieflichte) strafbare feiten de verdachte een transactie aan te bieden.

Door wie kan de PSB niet worden opgelegd?

STRAFBESCHIKKING

Vanaf 1april 2010 is de Politie Strafbeschikking (PSB) ingevoerd. De PSB is een geldboete die kan worden opgelegd door de Politie, de Koninklijke Marechaussee of door de boa, zoals de toezichthouder van de gemeente, boswachters en trein- en buscontroleurs. De PSB is ingevoerd om efficiënter te handhaven. Door de invoering van de PSB wordt een groot aantal eenvoudiger zaken niet meer door de rechter afgedaan maar door het Openbaar Ministerie (OM). Nu brengt het OM deze eenvoudige zaken nog voor de rechter als de verdachte een transactievoorstel niet betaalt.
  

Door de invoering van de Politiestrafbeschikking die een gevolg is van de Wet OM afdoening 2008 krijgt het OM de bevoegdheid om straffen op te leggen en de vervolging ten uitvoer te leggen. Dit geldt niet voor vrijheidsbenemende straffen; deze bevoegdheid blijft voorbehouden aan de rechter. Het OM heeft deze bevoegdheid voor misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf is gesteld. In art. 257a van het Wetboek van Strafvordering staan de straffen en maatregelen die kunnen worden opgelegd door het OM, zoals taakstraffen tot maximaal 180 uur en een geldboete, onttrekking aan het verkeer, vergoeding van schadevergoeding aan het slachtoffer en ontzegging van de rijbevoegdheid. De PSB is niet zoals de transactie een middel om strafvervolging te voorkomen maar een afdoening van de strafzaak waarbij wordt vervolgd en bestraft.

PROCEDURE

Een PSB wordt aangekondigd door de opsporingsambtenaren van de politie en de boa's voor zover zij bevoegd zijn tot opsporing van die feiten. Deze beschikking wordt alleen toegepast op zogenaamde 'P' feiten. 'P' feiten zijn feiten die in het landelijke feitenboekje met een 'P' staan aangeduid.

CAUTIE

De verdachte dient bij de PSB wel de cautie te krijgen, want het blijven Strafrechtovertredingen. Het betreft een 'verdachte' die op het moment van betalen van de Strafbeschikking 'Bestrafte' wordt. De bestrafte is degene tegen wie de Strafbeschikking is uitgevaardigd.

SCHULDVASTSTELLING

De Strafbeschikking kan alleen worden uitgevaardigd als kan worden vastgesteld dat de verdachte het feit heeft begaan. Er moet dus een schuldvaststelling hebben plaatsgevonden. Hiermee wordt voorkomen dat de bestrafte die de Strafbeschikking heeft geaccepteerd achteraf beweert dat zijn schuld niet is vastgesteld.

BEZWAARPROCEDURE

Binnen veertien dagen kan de bestrafte, indien hij het niet eens is met de Strafbeschikking, in verzet gaan bij het Openbaar Ministerie. Het initiatief moet van de verdachte uitgaan. Indien de verdachte niet in verzet gaat, kan het OM de Strafbeschikking ten uitvoer leggen.
Het verzet schort in principe de tenuitvoerlegging op.
Bij verzet zal de OvJ de keuze hebben tussen het intrekken van de Strafbeschikking, het wijzigen van de Strafbeschikking of de verdachte op te roepen voor de terechtzitting. De rechter zal de zaak vervolgens in zijn geheel behandelen. Eventueel kan de verdachte in hoger beroep gaan.

Net als de transactie of een veroordeling door de rechter kan een strafbeschikking worden opgenomen in het Justitieel Documentatieregister. Dit zal over het algemeen gebeuren bij:

 • misdrijven;
 • boetes van 100 euro of meer voor overtredingen.

BELEIDSAFSPRAKEN

De opsporingsinstanties als gemeenten, politie en boa's zullen afspraken maken omtrent de beleidsregels binnen een handhavingsgebied. Voorlopig zal namelijk ook de Politietransactie blijven bestaan. Voor bijvoorbeeld de APV zal de gemeente moeten vaststellen voor welk feit een Strafbeschikking zal worden opgelegd. Als voor een bepaald feit de beleidsafspraak is gemaakt dat het feit moet worden afgedaan via de Strafbeschikking, maakt de opsporingsambtenaar geen gebruik meer van zijn Transactiebevoegdheid voor dat feit.

INNEN VAN DE STRAFBESCHIKKING

Door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) wordt de Strafbeschikking verzonden en de geldboete geïnd.

opleiding buitengewoon opleidingsambtenaarFiguur 17.2

VOORWAARDELIJKE SEPOT

Een andere mogelijkheid is een voorwaardelijk sepot. De OvJ zegt in dit geval tegen de verdachte: 'als u zich aan bepaalde voorwaarden houdt, zal ik u niet vervolgen'. Houdt de verdachte zich aan de voorwaarden, dan is de zaak afgedaan. Een voorbeeld van zo'n voorwaarde kan zijn dat de verdachte zich moet laten behandelen in een verslavingskliniek.

 

Dit is het einde van het lesstof-gedeelte van de proefles. Hopelijk heb je hiermee een goed beeld gekregen van het lesmateriaal van de opleiding. Naast de literatuur studeer je bij NTI ook met allerlei online studietools. Wil je hier meer over weten? Scroll dan snel verder naar "Studeren bij NTI"!

3 Studeren bij NTI

FlexibelStuderen® doe je bij NTI

Ben jij een vroege vogel, of duik jij liever ‘s avonds laat de boeken in? Met de flexibele opleidingen van NTI kan iedereen, overal studeren. Je kiest zelf je startmoment en bepaalt je eigen tempo. Je krijgt les van topdocenten en wordt tijdens je opleiding begeleid door een mentor. Met jouw online leeromgeving en échte studieboeken studeer je op jouw manier. FlexibelStuderen® doe je bij NTI.

Studietools

Bij NTI gebruik je, afhankelijk van je opleiding, verschillende studietools. Zo ga je aan de slag in de online leeromgeving, gebruik je jouw Mijn NTI en werk je met studieboeken.

Demo online leeromgeving

De online leeromgeving is beschikbaar waar en wanneer je wilt en geeft jou alle benodigde tools tijdens jouw studie. Om een indruk te krijgen van de online leeromgeving kun je een gratis demo volgen. Hier leggen we overzichtelijk uit welke handige hulpmiddelen er tijdens het studeren voor jou klaar staan.

Ben je benieuwd hoe onze online leeromgeving eruit ziet?

Neem een kijkje in de gratis demo

Daarom FlexibelStuderen®:

 1. Erkende opleidingen, bekende naam
 2. Studeren met veel persoonlijk contact
 3. Voordelig studeren, transparant over kosten
 4. Studeren op jouw moment en jouw manier
 5. Overal studeren met onze online leeromgeving
 6. Persoonlijke begeleiding door mentoren en ervaren docenten
 7. Werkgevers zijn snel overtuigd

Direct inschrijven

Wij zijn trots op onze studenten

Studenten van NTI zijn geen doorsnee studenten. Ze volgen een studie naast hun volle leven; hun baan, gezin, hobby’s en vrienden. Ze bepalen hun eigen weg, gaan ook buiten de gebaande paden en studeren op de raarste momenten en vreemdste plekken. Het zijn doorzetters, vol motivatie. Omdat ze hun droom volgen, stappen zetten, de regie in eigen hand nemen. Ze mogen trots op zichzelf zijn. Wij zijn het in ieder geval.

Lees hier de verhalen van onze studenten

Wat is jouw volgende stap?

We denken graag verder met je mee! Het starten van een studie is spannend en roept misschien nog wel meer vragen op. Maar wist je dat iets nieuws leren ook bijdraagt aan je levensgeluk? Je verder ontwikkelen is bovendien goed voor je zelfvertrouwen en je hebt natuurlijk aan de eettafel weer iets te vertellen ;-)

Klaar om te beginnen?

Schrijf je nu in

Heb je na het doen van deze proefles nog vragen? Of zijn er dingen waar je over twijfelt? Onze studieadviseurs geven je geheel vrijblijvend een persoonlijk studieadvies en beantwoorden al je vragen.

5 Ervaringen

Wat vinden onze eigen studenten van hun opleiding?

Bij NTI streven we naar kwalitatief goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is. En wie kan dit beter beoordelen dan onze eigen studenten?

Chantal, 47 jaar

5star reviews

"Dit is mijn 2de studie bij de NTI en ik ben nog steeds enthousiast! Er is veel verbeterd vergeleken met mijn eerste studie en het is heel duidelijk wat je wanneer moet doen. Verder heb je veel vrijheid om zelf je tempo te bepalen en is de leerstof duidelijk aangegeven in de meeste boeken. Ik kan studeren bij de NTI van harte aanbevelen!" 

Rick

5star reviews

"Prima opleiding! Het niveau is niet te moeilijk, je kunt er lekker snel doorheen werken. Ik vind de stages die erbij horen erg leuk.. zo leer je direct in de praktijk. Over het NTI zelf, ik zou ze zeker aanraden. Contact verloopt netjes en snel, bij vragen regelen ze vrijwel direct alles voor je. Top!" 

Irene

4star.png

"Een goede ervaring over het algemeen. Het thuis studeren bevalt me erg goed en ik vind het prettig dat ik de vrijheid heb om mijn studie zo in te delen zoals het voor mij goed uitkomt."

Sabine

Foodblogster Sabine volgt de HBO Bachelor Toegepaste Psychologie naast haar blog OhMyFoodness