MBO Vrijstellingsvoorwaarden

1. Een vrijstellingsverzoek indienen

1.1 Bij het indienen van een vrijstellingsverzoek hebt u drie mogelijkheden:
a.         U wilt vrijblijvend weten of u in aanmerking komt voor vrijstellingen voor een bepaalde MBO-opleiding en op basis van de uitkomst van het vrijstellingsonderzoek besluiten of u zich inschrijft voor de MBO-opleiding. In dit geval wordt er:

  • € 47,50 per MBO-opleiding in rekening gebracht voor het beoordelen van het reguliere vrijstellingsverzoek. Als u zich binnen twee weken na ontvangst van de uitslag inschrijft, ontvangt u de kosten van het vrijstellingsverzoek à € 47,50 retour.
  • € 90,- per beoordelen van een vrijstellingsverzoek op basis van een Ervaringscertificaat. Ook deze kosten ontvangt u terug indien u zich binnen twee weken na ontvangst van de uitslag inschrijft.

b.        U schrijft zich in voor een MBO-opleiding en u dient gelijktijdig een vrijstellingsverzoek in. Het vrijstellingsonderzoek is in dit geval kosteloos.

c.         U bent al student bij NTI en wilt tijdens uw studie vrijstellingen aanvragen. In dit geval wordt er per vrijstellingsverzoek € 47,50 in rekening gebracht voor het beoordelen van het reguliere verzoek of € 90,- voor het vrijstellingsverzoek op basis van een Ervaringscertificaat.

1.2 Voor het indienen van een vrijstellingsverzoek dient u gebruik te maken van het vrijstellingsformulier van het NTI MBO-College. Dit formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Incomplete vrijstellingsverzoeken worden niet in behandeling genomen.

1.3 Het volledig ingevulde en ondertekende vrijstellingsformulier dient, inclusief bijlagen, per mail versturen naar vrijstellingen@nti.nl.

2. Kortingsregeling

2.1 Vrijstellingen bieden u de mogelijkheid uw studie nog sneller en voordeliger te volgen. Als u bij aanvang van uw studie vrijstelling krijgt voor een onderdeel, hoeft u niet alleen geen examen te doen voor dit onderdeel, maar ontvangt u mogelijk ook een korting op het lesgeld. Als u een vrijstellingsverzoek indient tijdens uw MBO-opleiding, komt u niet meer in aanmerking voor een korting op het lesgeld.

3. Gronden voor vrijstelling

3.1 Een vrijstellingsverzoek kan alleen in behandeling genomen worden indien minimaal één van onderstaande documenten conform vereisten is bijgevoegd:
a.         Officieel diploma (inclusief resultatenoverzicht) op mbo-niveau (of hoger) van erkende onderwijsinstelling;
b.         Officieel certificaat op mbo-niveau (of hoger) van erkende onderwijsinstelling;
c.         Ervaringscertificaat van erkende EVC-aanbieder;
d.         Officiële cijferlijst op mbo-niveau (of hoger) van erkende onderwijsinstelling;
e.         Officieel stagebeoordelingsformulier op mbo-niveau (of hoger) van erkende onderwijsinstelling;
f.          Officieel bewijs examinering Nederlandse taal en rekenen met daarin het resultaat van de pilotexamens Nederlands en/of rekenen.

3.2 Er wordt geen vrijstelling verleend op grond van:
a.         Reeds eerder door derden verleende vrijstellingen; (het NTI MBO-College kan een vrijstellingsverzoek alleen op basis van het originele aanvraagdossier in behandeling nemen.)
b.         Werkervaring.

4. Beoordelingscriteria

4.1 Alleen volledige vrijstellingsverzoeken worden in behandeling genomen. Indien een verzoek aanleiding geeft tot het opvragen van aanvullende informatie, ontvangt u hiervan bericht.

4.2 Ingediende diploma’s en certificaten dienen gewaarmerkte kopieën van het origineel te zijn.

4.3 Cijferlijsten en resultatenoverzichten dienen gewaarmerkte kopieën van het origineel te zijn. De cijferlijst of het resultatenoverzicht dient duidelijk aan te tonen welke volledige werkprocessen met voldoende resultaat zijn afgerond.

4.4 Stagebeoordelingsformulieren dienen duidelijk aan te tonen dat de volledige stage van het werkproces met voldoende resultaat is afgerond. Het formulier dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Officieel document van erkende onderwijsinstelling;
  • Stempel van onderwijsinstelling;
  • Contactgegevens en handtekening beoordelaar;
  • Datum van ondertekening.

4.5 Onderdelen van de opleiding op basis waarvan vrijstelling wordt aangevraagd, dienen met een voldoende resultaat afgerond te zijn. Uitzondering op deze regel is een resultaat van de vakken Nederlandse taal, Engels en/of rekenen. Bij deze vakken is er een vrijstelling op basis een onvoldoende resultaat mogelijk mits met de onvoldoende wordt voldaan aan de diploma-eisen van de opleiding.

4.6 Indien bovengenoemde documenten ouder zijn dan vijf jaar, dient bij het vrijstellingsverzoek tevens een NTI-werkgeversverklaring ingeleverd te worden.

4.7 Vrijstellingen kunnen alleen worden toegekend voor gehele werkprocessen en bijvakken als Engels e.d. en niet voor onderdelen daarvan. Werkprocessen kunnen wel vrijgesteld worden voor het gehele stagedeel of het gehele theoretisch deel.

5. Uitgangspunten Beroepsgerichte opleidingen 

5.1 Bij de behandeling van vrijstellingsverzoeken voor beroepsgerichte opleidingen van het NTI MBO-College gelden de volgende uitgangspunten:
a.         Als alle werkprocessen van een kerntaak zijn vrijgesteld, wordt de gehele kerntaak vrijgesteld (dus theoretische toetsen, stage-opdrachten en stage-uren en Proeve van Bekwaamheid), onder voorbehoud van het in lid c gestelde;
b.         Als minimaal 80% van de werkprocessen van een kerntaak is aangetoond, dan worden de theorietoetsen horende bij de kerntaak vrijgesteld, onder voorbehoud van het in het volgende lid gestelde;
c.         Een theorietoets kan alleen worden vrijgesteld wanneer de volledige theorie uit die theorietoets is aangetoond;
d.         Als een werkproces wordt vrijgesteld, worden de stage-uren en de stageopdrachten vrijgesteld, onder voorbehoud van het in het volgende lid gestelde;
e.         Als niet de volledige kerntaak is vrijgesteld, moet de Proeve van Bekwaamheid van de kerntaak wel worden gedaan. Dit betekent dat alle bij de Proeve behorende stage-opdrachten gedaan moeten worden, inclusief de benodigde opdrachten van de werkprocessen die zijn vrijgesteld;
f.          Voor basisopleidingen en certificeerbare eenheden worden geen vrijstellingen verleend;
g.         Vrijstelling voor een keuzedeel is mogelijk als het keuzedeel gekoppeld is aan de kwalificatie waar de vervolgopleiding op is gebaseerd of het keuzedeel niet aan de kwalificatie gekoppeld is maar dat keuzedeel op uw verzoek onderdeel uitmaakt van uw opleiding. In het tweede geval is het een voorwaarde dat het keuzedeel onderdeel is van het NTI keuzedeelaanbod en dat het keuzedeel niet overlapt met de kwalificatie.
In het geval dat u in een vorige opleiding een keuzedeel niet heeft behaald, kan de examencommissie geen vrijstelling verlenen. Wel kan de examencommissie besluiten dit keuzedeel als gevolgd te beschouwen.
h.         Vrijstelling voor Nederlands 3F, Nederlands 2F, rekenen 3F, rekenen 2F en Engels is mogelijk wanneer het betreffende examenonderdeel is afgelegd zoals is vastgesteld voor een beroepsopleiding van eenzelfde dan wel een hoger niveau, een eindwaardering voor het betreffende examenonderdeel van ten minste het cijfer 6 is behaald,  en er na het studiejaar waarin het diploma is verkregen dan wel de deelnemer is uitgeschreven voor de opleiding zonder het verkrijgen van een diploma nog geen vijf studiejaren zijn verstreken;
i.          Ook is vrijstelling voor Nederlands 3F, Nederlands 2F, rekenen 3F, en rekenen 2F mogelijk wanneer het eind- of staatsexamen in het vak Nederlandse taal en literatuur voor havo of vwo respectievelijk de rekentoets voor havo of vwo is afgelegd en voor dit eind- of staatsexamen in het vak Nederlandse taal en literatuur respectievelijk de rekentoets voor havo of vwo ten minste een eindcijfer 6 is behaald. Deze vrijstelling geldt alleen wanneer er na het studiejaar waarin het diploma is verkregen dan wel de deelnemer is uitgeschreven voor de opleiding zonder het verkrijgen van een diploma nog geen vijf studiejaren zijn verstreken;
j.          Ook is vrijstelling voor het centraal examen Nederlands 3F, Nederlands 2F, rekenen 3F en rekenen 2F mogelijk wanneer er is deelgenomen aan de pilotexamens Nederlands 3F, Nederlands 2F, rekenen 3F en rekenen 2F,  er voor dit pilotexamen ten minste het cijfer 6 is behaald en dit pilotexamen is afgenomen in het studiejaar voorafgaande aan het studiejaar waarin centrale examinering voor het betreffende examen voor de eerste maal heeft plaatsgevonden;
k.         Ook is vrijstelling voor het centraal examen Nederlands 3F en rekenen 3F mogelijk wanneer er een voldoende resultaat is behaald voor het keuzedeel Nederlandse taal 3F en rekenen 3F en er na het studiejaar waarin dit keuzedeel Nederlandse taal 3F en rekenen 3F is afgelegd nog geen vijf studiejaren zijn verstreken;
l.          Ook is vrijstelling voor Engels mogelijk wanneer er een voldoende resultaat is behaald voor het keuzedeel Engels en er na het studiejaar waarin dit keuzedeel Engels is afgelegd nog geen vijf studiejaren zijn verstreken en dat er voor het behalen van het keuzedeel gebruik is gemaakt van het centrale examen Engels. Aanvullend geldt dat er met het behalen van het keuzedeel Engels geen aansprak kan worden gemaakt op vrijstelling van de keuzedeelverplichting;
m.        Ook is vrijstelling voor Engels mogelijk wanneer het eind- of staatsexamen in het vak Engelse taal en literatuur voor havo of vwo is afgelegd en voor dit eind- of staatsexamen Engels taal en literatuur ten minste een eindcijfer 5 is behaald. Deze vrijstelling geldt alleen wanneer er na het studiejaar waarin het diploma is verkregen dan wel de deelnemer is uitgeschreven voor de opleiding zonder het verkrijgen van een diploma nog geen vijf studiejaren zijn verstreken;
n.         Ook is vrijstelling voor het centraal examen Engels mogelijk wanneer er is deelgenomen aan het pilotexamen Engels en er voor dit pilotexamen ten minste het cijfer 6 is behaald en dit pilotexamen is afgenomen in het studiejaar voorafgaande aan het studiejaar waarin centrale examinering voor het examen Engels voor de eerste maal heeft plaatsgevonden;
o.         Indien er vrijstelling wordt verleend voor Nederlandse taal, rekenen of Engels, telt de eindwaardering van het eerder afgelegde examenonderdeel of het eindcijfer van de eerder afgelegde rekentoets respectievelijk het eind- of staatsexamen in het vak Nederlandse taal en literatuur of in het vak Engelse taal en literatuur mee bij het bepalen van de uitslag;
p.         Vrijstelling voor de Moderne Vreemde Talen Duits, Frans en Spaans is mogelijk, wanneer een diploma of (ervarings)certificaat (niet ouder dan 5 jaar) wordt overlegd, waarin het niveau (ERK) door middel van toetsing is aangetoond;
q.         Voor de Moderne Vreemde Talen (MVT: Engels, Duits, Frans, Spaans) wordt alleen vrijstelling verleend voor het beroepsspecifieke deel, als alle werkprocessen waarin de taal aan bod komt zijn vrijgesteld;
r.          Voor LLB/LB wordt geen vrijstelling verleend, behalve als LLB/LB volledig is aangetoond door middel van een diploma, certificaat of ervaringscertificaat;
s.         Vrijstelling van het centrale examen in de examenonderdelen Nederlands, rekenen en Engels is alleen mogelijk indien er bij het behalen van dit examenonderdeel gebruik is gemaakt van het centrale examen en er na het studiejaar waarin het diploma is verkregen dan wel de deelnemer is uitgeschreven voor de opleiding zonder het verkrijgen van een diploma nog geen vijf studiejaren zijn verstreken;
t.          Vrijstelling van het examen in het examenonderdeel Nederlandse taal is niet mogelijk indien bij het afgelegde examen in het vak Nederlandse taal en literatuur  de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen vastgestelde referentieniveau voor Nederlandse taal voor havo of vwo niet in acht is genomen.
u.         Vrijstelling van het examenonderdeel Nederlandse taal, rekenen en/of Engels is naast hetgeen is gesteld in lid g tot en met lid m van dit artikel ook mogelijk wanneer het eerder afgelegde examenonderdeel met een onvoldoende resultaat is afgerond. Voorwaarde is dan wel dat met het onvoldoende resultaat wordt voldaan aan de diploma-eisen van de opleiding.

6. Doorlooptijd

6.1 : Binnen 15 werkdagen na ontvangst van jouw complete dossier ontvang je schriftelijk bericht van de uitslag van je vrijstellingsverzoek.

6.2 De vrijstellingscommissie kan indien het vrijstellingsverzoek daartoe aanleiding geeft nadere informatie opvragen of een externe beoordeling laten plaatsvinden.

6.3 Indien jouw vrijstellingsverzoek aanleiding geeft tot een externe beoordeling, kan het bovenstaande termijn verlopen. Je ontvangt hiervan altijd schriftelijk bericht.

7. Geldigheidsduur

7.1 Indien u zich niet binnen drie maanden na ontvangst van de uitslag van uw vrijstellingsverzoek inschrijft voor de mbo-opleiding van uw keuze, wordt uw vrijstellingsverzoek met toegezonden bijlagen uit het dossier verwijderd en vernietigd. Er kan na drie maanden geen aanspraak meer gedaan worden op het eerder verleende vrijstellingsadvies.

7.2 Een toegekende vrijstelling is na inschrijving geldig voor een periode van vier jaar na datum van toekenning. Uitzondering op deze regel zijn vrijstellingen voor Nederlands, rekenen en Moderne Vreemde Talen (MVT: Engels, Duits, Frans, Spaans). Die zijn maximaal geldig voor een periode van 5 jaar na het studiejaar waarin het examenonderdeel Nederlands, rekenen en/of MVT is behaald. De geldigheidstermijn wordt niet verlengd. Indien het studieprogramma van de opleiding verandert, heeft dit mogelijk gevolgen voor de geldigheidsduur.

8. Herbeoordeling vrijstellingsverzoek

8.1 U kunt, wanneer u het niet eens bent met de uitslag van een ingediend vrijstellingsonderzoek, een herbeoordeling aanvragen bij de vrijstellingscommissie. P/a NTI MBO-College, Dellaertweg 5E, 2316 WZ, Leiden. 

8.2 Een herbeoordeling aanvragen dient te geschieden binnen 10 werkdagen na ontvangst van het besluit van de vrijstellingscommissie.

8.3 Een aanvraag voor herbeoordeling van een ingediend vrijstellingsverzoek dient ten minste de volgende elementen te bevatten:

  • Naam en adres;
  • Klantnummer;
  • Opleiding;
  • Uitgebreide inhoudelijke argumentatie van de redenen die aan de herbeoordeling ten grondslag liggen, met een duidelijke verwijzing (bij voorkeur paginanummers) naar de aangeleverde aanvullende of bestaande documentatie.

8.4 U ontvangt binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag van de Examencommissie van het NTI MBO-College schriftelijk bericht over de herbeoordeling.

8.5 De beslissing van de Examencommissie naar aanleiding van de herbeoordeling van een ingediend vrijstellingsverzoek is bindend. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar en/of beroep worden aangetekend. Over de beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

9. Overige voorwaarden

9.1 Het staat de vrijstellingscommissie vrij om het vrijstellingsverzoek om gegronde redenen af te wijzen, waarbij kan worden afgeweken van bovenstaande.

9.2 In geval van (vermoedens van) fraude wordt geen vrijstelling verleend. Eventuele toekomstige vrijstellingsverzoeken van de betreffende aanvrager zullen niet in behandeling worden genomen door het NTI MBO-College.

9.3 Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

NB: De Examencommissie behoudt altijd het recht af te wijken van bovengenoemde uitgangspunten. Ieder verzoek wordt individueel beoordeeld en kan aanleiding geven tot verder onderzoek.

[versie: januari 2020]