Inschrijfvoorwaarden NTI MBO-College

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor opleidingen van het NTI MBO-College. Voor NTI MBO-College klassikaal, basisopleidingen, losse modules, NTI-cursussen, vak- en/of beroepsopleidingen, trainingen en Hogeschool NTI gelden andere voorwaarden. Deze treft u aan in de betreffende studiegids of op onze website www.nti.nl. Op de website vindt u altijd de meest actuele versie van de inschrijfvoorwaarden die gelden voor de door u gekozen opleiding. Studeert u in het buitenland, dan verwijzen wij u voor aanvullende voorwaarden naar onze website.

NTI is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze inschrijfvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

1. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en het NTI MBO-College, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘NTI’). De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden keuzedeelverplichting (studielast van keuzedelen per opleiding), praktijkdagen, examens en overige toetsing.

De overeenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. NTI gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. NTI draagt zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing. U mag van NTI verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. NTI zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

2. De onderwijsovereenkomst (WEB artikel 8.1.3)

Omdat u zich inschrijft voor een erkende MBO-opleiding is naast de studieovereenkomst ook nog de wettelijk verplichte onderwijsovereenkomst van kracht. De onderwijsovereenkomst wordt in het eerste lespakket bijgevoegd en is door het bevoegd gezag van het NTI MBO-College vastgesteld. Bij de onderwijsovereenkomst zijn de inhoud en inrichting van de opleiding alsmede keuzedeelverplichting en de examenvoorziening geregeld of vastgesteld. Het is belangrijk deze overeenkomst goed door te lezen en per omgaande in tweevoud ondertekend te retourneren. Zolang u de onderwijsovereenkomst niet heeft geretourneerd, zult u niet worden toegelaten tot de examens en de beroepspraktijkvorming (stage). U ontvangt één ondertekend exemplaar van de onderwijsovereenkomst retour van NTI.

3. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een MBO-opleiding van NTI gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website en/of in de betreffende studiegids van NTI. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

De overeenkomst komt tot stand zodra NTI uw inschrijving heeft ontvangen en NTI de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden ontvangt u direct een bevestiging van de overeenkomst per email; als de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden vindt de bevestiging ook per e-mail plaats, maar niet direct.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Makkelijker is het om gebruik te maken van het formulier voor ontbinding/herroeping. U kunt dit formulier opvragen bij de Klantenservice van NTI of het downloaden via de link nti.nl/herroepingsrecht.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht heeft u nog 14 dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van NTI een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen.

4. Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een MBO-opleiding moet u minimaal 18 jaar of ouder zijn. Wanneer u tussen de 16 en 18 jaar oud bent kunt u uitsluitend worden toegelaten tot een MBO-opleiding wanneer NTI hiervoor schriftelijk toestemming heeft gekregen van een leerplichtambtenaar. In deze toestemming moet u zijn vrijgesteld van de leer- en kwalificatieplicht.

Om toegelaten te worden tot een entreeopleiding geldt naast de minimale leeftijdseis geen wettelijke toelatingseis, maar tegelijkertijd is deze opleiding uitsluitend toegankelijk  voor deelnemers die niet kunnen voldoen aan de wettelijke instroomeisen voor een MBO-opleiding niveau 2.

Om toegelaten te worden tot een MBO-opleiding niveau 2, 3 en 4 moet u naast de minimale leeftijdseis voldoen aan de wettelijke instroomeisen zoals vermeld op de website en/of in de studiegids. U dient uw vooropleiding aan te geven op het inschrijfformulier. Bovendien dient u een kopie van het behaalde diploma aan NTI te zenden. Voldoet u niet aan de wettelijke instroomeisen, dan kunt u een toelatingstoets maken. Met een voldoende voor deze door NTI afgenomen toets bent u toelaatbaar tot een MBO-opleiding bij NTI. Om de opleiding te kunnen doorlopen, dient u te beschikken over een computer met internettoegang.

5. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld vindt u op de website van NTI. Het les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:

  • Automatische termijnbetaling per maand of ineens. U kunt op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer vermelden, waarna maandelijks of ineens automatisch het les- en examengeld van uw rekening wordt afgeschreven. Het inschrijfgeld wordt met de eerste maandtermijn afgeschreven.
  • Betaling via IDEAL per maand of ineens.

NTI garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengelden, tenzij anders vermeld. Het examengeld wordt apart vermeld op de inschrijfbevestiging.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. NTI zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is NTI gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal NTI het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan NTI de toezending van de lessen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien NTI een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen les- en examengeld aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken, zodat er geen studietijd verloren gaat.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake les- en examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. NTI is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan, aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening.

6. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving, de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.

NTI biedt u de mogelijkheid zonder extra kosten langer gebruik te maken van onze studiebegeleiding en service tot maximaal een verdubbeling van de betaalde studieduur. De kosteloze verlenging kunt u zelf, tot uiterlijk veertien dagen voor de einddatum van uw studieovereenkomst, aanvragen via de online leeromgeving van NTI. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de klantenservice van NTI. Indien u de studieovereenkomst verlengt, is de aanschaf van eventueel inmiddels geactualiseerd studiemateriaal voor uw rekening.

Indien tijdens de verlenging van uw studieovereenkomst de inschrijving voor een (bepaalde versie van een) opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode van uw recht op begeleiding, examenmogelijkheden en huiswerkcorrectie. NTI zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

7. Uitvoering van het onderwijs 

Inschrijving voor klassikale bijeenkomsten (praktijkdagen) geschiedt op volgorde van ontvangst door NTI. Het kan voorkomen dat er sprake is van onder- of overinschrijving. Dit betekent dat er te weinig of juist te veel studenten zijn ingeschreven om op verantwoorde, didactische wijze klassikaal onderwijs te verzorgen. Het NTI kan u in dit geval als alternatief aanbieden het onderwijs op een alternatieve locatie of via afstandsonderwijs te volgen.
Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet NTI er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal NTI studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De klassikale bijeenkomst zal dan opnieuw worden ingepland. Incidentele uitval van een docent of klassikale bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden.
In enkele gevallen wordt deelname aan klassikale bijeenkomsten verplicht gesteld. Het rooster geeft u hier meer informatie over.

Apothekersassistent vanaf 13 januari 2020 en Helpende zorg en welzijn vanaf 9 september 2020.
Voor de opleiding Apothekersassistent met inschrijfdatum vanaf 13 januari 2020 en Helpende zorg en welzijn vanaf 9 september 2020 gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

Tijdens de opleiding meldt u zich aan per module. Er geldt een maximum aantal modules waarvoor u tegelijkertijd aangemeld kan staan. Na aanmelding ontvangt u toegang tot de online leeromgeving van de betreffende module en stuurt NTI u het bijbehorende studiemateriaal toe.

Aanmelding begeleide module
Begeleide modules zijn ingeroosterd en worden tweemaal per jaar aangeboden. U volgt deze module samen met een groep medestudenten onder begeleiding van een docent. U heeft maximaal 20 weken om een begeleide module te doorlopen. U kunt zich tot twee weken voor de start van een begeleide module aanmelden. Bij aanmelding krijgt u een deadline voor de eerste examenpoging en wordt aangegeven wanneer de doorlooptijd van de module eindigt. Na de 20 weken doorlooptijd blijft de online leeromgeving beperkt beschikbaar. U kunt dan geen activiteit meer ondernemen in de leeromgeving.

Tot twee weken voor de startdatum van de begeleide module kunt u zich kosteloos uitschrijven. Daarna is uitschrijven niet meer mogelijk.

Aanmelding vrije module
U kunt zich te allen tijde aanmelden voor een vrije module. De module doorloopt u zelfstandig op uw eigen moment. U heeft maximaal 20 weken om een vrije module te doorlopen. Na de 20 weken doorlooptijd blijft de online leeromgeving beperkt beschikbaar. U kunt dan geen activiteit meer ondernemen in de leeromgeving. Per module kan van de doorlooptijd worden afgeweken.

Na aanmelding voor de module wordt het studiemateriaal naar u toegestuurd en is het niet meer mogelijk u voor de module uit te schrijven.

Aanmelden praktijkbijeenkomsten
Bij aanmelding voor een begeleide module meldt u zich ook aan voor de datum van de praktijkdag (indien van toepassing).

8. Keuzedeelverplichting

De beroepsopleidingen van NTI zijn gebaseerd op een kwalificatie en één of meerdere keuzedelen. Het aantal keuzedelen is afhankelijk van het soort opleiding en wordt uitgedrukt in een keuzedeelverplichting met een bijbehorende studielast in studiebelastingsuren. Met het kiezen van één of meerdere keuzedelen kan aan de studielast van de keuzedeelverplichting worden voldaan. Het moment waarop u voor één of meerdere keuzedelen kiest is vrij mits u de keuzedeelverplichting binnen de overeengekomen studieduur invult.

De keuzedeelverplichting wordt in beginsel ingevuld met gekoppelde keuzedelen. NTI zorgt er voor dat er per opleiding voldoende gekoppelde keuzedelen beschikbaar zijn. Naast de gekoppelde keuzedelen kan NTI op speciaal verzoek afwijken van de vastgestelde koppeling tussen keuzedelen en de betreffende opleiding. Het staat NTI vrij om het verzoek af te wijzen en voor de behandeling worden kosten in rekening gebracht.  

U kunt meer keuzedelen kiezen of keuzedelen kiezen die een hogere studielast omvatten dan de keuzedeelverplichting voorschrijft. Aan deze keuze kunnen kosten verbonden zijn, welke apart in rekening worden gebracht.

De invulling van de keuzedeelverplichting wordt geregeld en vastgelegd in de onderwijsovereenkomst met eventueel een addendum bij die overeenkomst wanneer de invulling van de keuzedeelverplichting na het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst plaatsvindt.

9. Ruilen of overstappen

Ruilen van opleiding is uitsluitend mogelijk tot 3 maanden na de startdatum van de opleiding. Indien er sprake is van een betalingsachterstand is ruilen niet mogelijk. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de oude opleiding te zijn. Ruilen van een klassikale opleiding naar een reguliere opleiding is niet mogelijk. Het verzoek tot ruilen kan gestuurd worden naar de afdeling Klantenservice via het e-mail adres ruiling@nti.nl. Het lesmateriaal dient aangetekend aan het NTI retour gestuurd te worden. Het NTI behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen. Zodra het lesmateriaal retour is ontvangen wordt de oude opleiding beëindigd en vervalt de betalingsverplichting voor deze opleiding. Het reeds betaalde lesgeld wordt overgezet naar de nieuwe opleiding. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

Als ruilen niet meer mogelijk, is het toegestaan éénmalig over te stappen naar een andere opleiding. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de oude opleiding te zijn.

Voor de oude opleiding dient het lesgeld tot het startmoment van de nieuwe opleiding betaald te worden, de resterende termijnen van de oude opleiding worden gecrediteerd. Vanaf het startmoment van de nieuwe opleiding gaat de nieuwe studieduur in en is het nieuwe lesgeld verschuldigd. Het moment van overstappen bepaalt of het verplicht is het lesmateriaal van het lopende studiejaar aangetekend aan het NTI te retourneren. Het NTI behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

10. Tussentijdse beëindiging

Bij NTI schrijft u zich in voor het complete programma van de opleiding. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk, per e-mail of via het meldingensysteem Smile plaats te vinden. U kunt het meldingensysteem Smile vinden op de website van NTI of via de link smile.nl/nti. Wanneer de opzegging schriftelijk of per e-mail plaatsvindt wordt deze in het meldingensysteem Smile geplaatst en afgehandeld.

Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde les- en examengeld over zes maandtermijnen bij de versnelde en aanbevolen studieduur en negen maandtermijnen bij de verlengde studieduur verschuldigd vanaf het moment van opzegging c.q. wordt deze niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen en examens hebt deelgenomen. Bij opleidingen met een studieduur van twaalf maanden of korter, is het volledige les- en examengeld verschuldigd c.q. wordt deze niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen en examens hebt deelgenomen.

Indien u de opleiding tussentijds opzegt, vervalt het recht op het afronden van de opleiding en het verkrijgen van het erkende diploma. Bij de vaststelling van de datum opzegging wordt de datum waarop de opzegging in het meldingensysteem Smile is ingediend als datum opzegging aangemerkt. Indien u per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail en bij een schriftelijke opzegging wordt de datum poststempel als datum opzegging aangemerkt.  

De tussentijdse opzegging is pas officieel als u van NTI een bevestiging hebt ontvangen. Les- en examengeld dat vooruitbetaald is, zal worden terugbetaald onder aftrek van eventueel toegekende kortingen.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

11. Verzendkosten

De verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van NTI. Veel huiswerkopdrachten en vragen voor docenten kunnen via de online leeromgeving worden ingediend. Alle postzendingen aan NTI en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd.

12. Lesmateriaal

Het lesmateriaal inclusief softwarepakketten van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel  eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij NTI (voor zover van toepassing).

13. Exameninformatie

Aan uw opleiding zijn examens verbonden. Voorbeelden van examens zijn theorie-examens, praktijkexamens, Taaldorp examens en Proeven van Bekwaamheid. In de studiehandleiding vindt u alle informatie over de examinering. De examens maken integraal deel uit van de opleiding. Het examengeld verbonden aan deze examens maakt onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding. Het examengeld vindt u terug op de website en/of in de studiegids en wordt evenredig verdeeld over de studieduur aan u in rekening gebracht. Indien u zakt voor een examen, wordt het examengeld voor herkansing in rekening gebracht op het moment dat u zich voor de herkansing aanmeldt. De hoogte van het examengeld hangt af van het aantal examens in de opleiding en de in de opleiding gehanteerde toetsvormen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding voor examens. Het niet deelnemen aan de examens resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld.

Aanvullend geldt dat wanneer u zich meerdere malen aanmeldt voor hetzelfde examen en deze aanmeldingen niet binnen de termijn van kosteloos annuleren annuleert, het examengeld van deze aanmeldingen in rekening wordt gebracht.

Op het rekeningoverzicht in de bevestigingsmail wordt het examengeld gespecificeerd. Indien u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, kan NTI u het recht tot het maken van examens ontzeggen. De examendata en -gelden voor de interne examens worden door de afdeling Examinering  van NTI vastgesteld. Voor meer informatie over de regeling van de interne examens wordt verwezen naar het examenreglement van het NTI MBO-College.

De examendata- en gelden van externe examens worden door de betreffende examencommissie vastgesteld. Voor examens in de categorie ‘uiterlijke verzorging’ en ‘veiligheid en security’ geldt dat wanneer u eenmaal examen hebt gedaan, de examengelden worden geïnd door respectievelijk Stichting Toets Centrum Intereducatief (TCI) en Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

14. Klantenservice en mentorenteam

NTI doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn meldt u dat dan binnen 10 dagen na ontvangst van het pakket. NTI zal alles in het werk stellen uw klacht zo spoedig mogelijk en naar uw volle tevredenheid te verhelpen. Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u via Mijn NTI een melding indienen in ons meldingensysteem. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding zijn de klantenservice en het mentorenteam telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door NTI binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door NTI per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van NTI.

15. Geschillen

Bij geschillen kan zowel u als NTI een bindend advies vragen bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (degeschillencommissie.nl). Voordat u een geschil aanhangig maakt, moet u wel eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen (zie artikel 11) en moet de afhandeling daarvan niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing. U moet het geschil dan binnen drie maanden na de afhandeling voorleggen aan De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie vraagt voor de behandeling van een geschil een financiële bijdrage. Als NTI aan u laat weten een geschil voor te leggen aan De Geschillencommissie, dan hebt u vijf weken de tijd om aan NTI te laten weten dat u daarmee al dan niet akkoord gaat. Indien u niet reageert, kan NTI het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie of aan de rechter. Wanneer u niet akkoord gaat binnen de genoemde termijn, kan NTI het geschil alleen voorleggen aan de rechter.

16. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover NTI toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van NTI beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

17. Persoonsgegevens

NTI maakt u er, in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving, op attent dat de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie. Deze administratie staat geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het meldingsnummer m1329153. NTI zal uw gegevens alleen gebruiken ter uitvoering van de opleiding waarvoor u bent ingeschreven, voor kwaliteitsdoeleinden conform WEB en (indien u daar bij inschrijving expliciet mee akkoord bent gegaan), om u te blijven informeren over de opleidingen van NTI of daaraan gerelateerde informatie. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan NTI laten weten. NTI verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

18. Schorsing

Het bevoegd gezag van NTI behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

19. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door NTI worden gewijzigd. NTI zal wijzigingen minimaal twee weken voor ingangsdatum publiceren op de website of schriftelijk aan u melden.

[versie: september 2020]